จันทร์ ที่ 26 มกราคม 2015

สมบูรณ์แบบและครบถ้วนในพระองค์!
Perfect And Complete In Him!

“ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที่พระเจ้าทรงกระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์” (ปัญญาจารย์ 3:14)

    สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทำเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบและดำรงอยู่เป็นนิตย์ เมื่อพระองค์ทรงสร้างคุณ พระองค์สร้างให้คุณสมบูรณ์แบบ และไม่ได้เป็นแผนการของพระองค์สำหรับการที่ไต หัวใจ ปอด หรืออวัยวะในร่างกายของคุณจะล้มเหลว พระองค์สร้างคุณให้สมบูรณ์แบบและครบถ้วน โดยไม่มีอะไรที่หายไป ไม่น่าแปลกที่พระคำกล่าวว่าคุณครบสมบูรณ์ในพระองค์ (โคโลสี 1:9)

ปฐมกาล 1:31 กล่าวว่า “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก” สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นดีเพียงบางส่วน ไม่ใช่! ทุกสิ่งนั้นดีมาก และคุณคือส่วนบนสุดที่ดีที่สุดของทุกสิ่งที่พระองค์ได้สร้าง พระองค์คือผู้ที่สามารถบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง และเราจะต้องมีแนวความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ที่เราเป็น และมรดกของเราในพระคริสต์ ถ้าพระองค์ตรัสว่าพระองค์สร้างเราให้สมบูรณ์แบบและครบถ้วนแล้ว ก็เป็นดังนั้น! จงเชื่อเช่นนั้น กล่าวถ้อยคำออกไป และดำเนินชีวิตตามนั้น

โคโลสี 4:12 บอกเราถึงบางสิ่งที่งดงาม กล่าวว่า “เอปาฟรัส คนหนึ่งในพวกท่าน และเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย เขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอ หวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่ง” เอปาฟรัสได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องและปรารถนาให้พวกเขาครบถ้วนสมบูรณ์ คำว่า “เจริญ” มาจากภาษากรีกคำว่า “teleios” ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นผู้ใหญ่” “ครบถ้วนสมบูรณ์” นั่นคือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในขณะที่คำว่า “บริบูรณ์” ในข้อเดียวกันนั้น หมายความว่า “pleroo” (ภาษากรีก) หมายความว่า “ครบถ้วน” และไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติม

ดังนั้นคำอธิษฐานของพระวิญญาณสำหรับคริสตจักร ผ่านทางเอปาฟรัสคือการที่ให้เราเป็นผู้ใหญ่ในสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า และบริบูรณ์ในลักษณะที่ไม่ได้การอะไรเพิ่มเติม คือการที่ให้เราครบถ้วน สมบูรณ์แบบ และดีพร้อม นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็น พระองค์สมบูรณ์แบบและไม่ต้องการสิ่งใด นี่คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ จงดำเนินชีวิตตามนั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม! โลกนี้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าครอบครองและปกครองเหนือสถานการณ์โดยฤทธิ์เดชของผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ในข้าพเจ้า! พระองค์ทรงอยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้า ในจิตใจของข้าพเจ้า และในร่างกายของข้าพเจ้า! ไม่มีความล้มเหลวสำหรับข้าพเจ้า และไม่มีความพ่ายแพ้บนทางของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเคลื่อนจากพระสิริสู่พระสิริ! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:4; 3 ยอห์น 1:2


Comments are closed