เสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2017
สมบัติที่ดีในวิญญาณของคุณ
The Good Treasures In Your Spirit
“จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ” (สุภาษิต 4:23)

    สุภาษิต 20:27 กล่าวว่า “มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระยาห์เวห์ส่องดูทุกส่วนภายในเขา” “ทุกส่วน” ในที่นี้คือส่วนที่อยู่ข้างในสุด นั่นหมายถึงหัวใจหรือวิญญาณของคุณ แก่นธรรมชาติของคุณ แสงสว่าของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลังจากที่ได้มอบชีวิตของคุณให้กับพระคริสต์แล้ว คุณจะต้องฝึกฝนและพัฒนาวิญญาณของคุณด้วยความตั้งใจ หลายคนสนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจหรือร่างกายของพวกเขาเท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงวิญญาณของพวกเขา

ถึงแม้ว่าจะน่าชมเชย แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะฝึกฝนเพียงแค่ความคิดและร่างกายของคุณเท่านั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการฝึกฝนวิญญาณของคุณ ความสามารถสูงสุดของธรรมชาติมนุษย์อยู่ในวิญญาณ ดังนั้นคุณจะต้องศึกษาและภาวนาพระคำของพระเจ้าเสมอเพื่อวิญญาณของคุณจะมีความเข้าใจ และคุณจะสามารถนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากภายในของคุณได้

ความงาม พระคุณ และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของคุณ พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 7:38 “และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น’” ในมัทธิว 12:35 พระองค์ตรัสว่า “คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา…” ค้นพบขุมทรัพย์ในวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ของคุณผ่านทางพระคำและนำเอาสิ่งนั้นออกมา เอาความยอดเยี่ยม ความสมบูรณ์แบบ และความชอบธรรมออกมาจากวิญญาณของคุณ

2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “แต่เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” มองเข้าไปภายใน และดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก ทำให้เกิดความรุ่งเรือง และชัยชนะจากภายในคุณ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในวิญญาณของคุณ พระเจ้าได้ใส่ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยมไว้ภายในคุณ ค้นดูภายในตัวคุณเองและค้นพบขุมทรัพย์และศักยภาพที่อยู่ในคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์รักพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในใจของข้าพระองค์ด้วยความยอดเยี่ยมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำซึ่งช่วยให้ข้าพระองค์ค้นพบขุมทรัพย์ที่อยู่ภายใน ดังนั้นข้าพระองค์จึงสามารถส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ด้วยความดี ความเมตตา ความรัก ความงดงาม และพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 13:44; 2 โครินธ์ 4:7; ลูกา 12:34


Comments are closed