อังคาร ที่ 12 เมษายน 2016

สถานปนาพระคำของพระองค์ในชีวิตของคุณ
Establish His Word In Your Life

“ในปีแรกแห่งรัชกาลของท่านข้าพเจ้าดาเนียล ได้ดูในหนังสือพบจำนวนปี ซึ่งตามพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงมีถึงเยเรมีย์ผู้เผยพระวจนะ จะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มร้างเปล่า คือ จำนวนเจ็ดสิบปี แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้า” (ดาเนียล 9:2-3)

    ในข้อพระคำตอนต้น ดาเนียลกำลังอธิษฐานเผื่อการปลดปล่อยของชนชาติอิสราเอล เขาได้อ่านในพระธรรมเยเรมีย์ว่าการปลดปล่อยของพวกเขาจะมาหลังจากเจ็ดสิบปีของการถูกต้อนไปเป็นเชลย และเขาได้ศึกษาและตระหนักว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้ว แม้ว่าจะเป็นเวลาที่ชนชาติอิสราเอลจะได้รับการปลดปล่อยจากการตกเป็นเชลยมานานหลายปี ดาเนียลรู้ว่าเขายังคงต้องอธิษฐาน

ในขณะที่ดาเนียลอธิษฐานอยู่นั้น พระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มีคาเอลมาเพื่อจัดการกับอาณาจักรเปอร์เซีย ชาวเปอร์เซียในสมัยนั้นเป็นผู้กดขี่ชนชาติอิสราเอล อาณาจักรเปอร์เซียจะต้องล่มสลายก่อนที่ชนชาติอิสราเอลจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ดาเนียลไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน ทั้งด้วยการอดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเถ้า”

เขาสามารถพูดว่า “ในเมื่อพระเจ้าตรัสว่าประชากรของพระองค์จะเป็นอิสระหลังจากระยะเวลาเจ็ดสิบปีของการเป็นเชลย ข้าพเจ้าไม่ต้องทำอะไร ข้าพเจ้าจะรอให้พระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้” ไม่ ดาเนียลฉลาดกว่านั้น! เขาไม่ได้เพียงแต่อธิษฐานต่อพระเจ้า เขายังอดอาหารด้วย เขาตั้งใจที่จะทำให้แน่ใจว่าคำเผยพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดขึ้น

สิ่งนี้ควรทำให้คุณรู้ว่าเพียงเพราะพระเจ้าตรัสว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมัน คุณจะต้องสถานปนาพระคำของพระองค์ในชีวิตของคุณ คุณจะต้องปฏิบัติพระคำของพระองค์ อะไรคือคำเผยพระวจนะหรือถ้อยคำฝ่ายวิญญาณที่คุณได้รับเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ธุรกิจ การเรียน การเงิน ครอบครัว การงาน หรืออนาคตของคุณ? อย่านั่งอยู่เฉยๆ และกล่าวว่า “ถ้าพระเจ้าตรัสว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น มันก็จะเกิดขึ้น!” มันไม่ได้เป็นไปแบบนั้น คุณมีบทบาทที่จะต้องทำเพื่อทำให้พระคำของพระองค์เกี่ยวกับคุณเกิดผลเป็นจริง

สดุดี 119:89 บอกเราว่าพระคำของพระเจ้าจะถูกสถาปนาไว้ตลอดไปบนสวรรค์ อย่างไรก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะสถาปนาพระคำในชีวิตของคุณเอง โดยการทำอะไรบางอย่าง ทำในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ กระทำบนความรู้ในพระคำของพระเจ้าที่มาถึงคุณ และความเชื่อของคุณจะมีชัยชนะ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์เสมอ และทำตามคำแนะนำและคำสอนของพระวิญญาณ! ผ่านทางพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์มีสติปัญญาที่เพิ่มขึ้น และความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ รู้และเดินในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เสมอ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่รุ่งเรือง สุขภาพดี และชีวิตที่กระฉับกระเฉงในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; มัทธิว 11:12; โอบาดีห์ 1:17


Comments are closed