อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2013

สติปัญญา ความรู้ และความเข้าใจ
Wisdom, Knowledge, And Understanding

“เรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญา และสถาปนามันไว้ด้วยความเข้าใจ โดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิ้น” (สุภาษิต 24:3-4)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้เน้นย้ำถึงสติปัญญา ความเข้าใจ และความรู้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จ พระคำได้กล่าวว่าโดยสติปัญญา “เรือน” ถูกสร้างขึ้น บ้านนั้นอาจหมายถึงชีวิตของคุณ ธุรกิจ อาชีพ หรือครอบครัว และกล่าวต่อไปว่าเมื่อ “บ้าน” นั้นถูกสร้างขึ้นก็ถูกสถาปนาไว้โดยความเข้าใจ และโดยความรู้ก็จะนำความมั่งคั่งเข้ามาในบ้านนั้น

หลายครั้งคุณพบกับผู้คนที่ชีวิตของเขามีความกลุ้มใจและไม่มีความสุข เพราะเหตุผลง่ายๆ ก็คือว่า พวกเขาขาดสติปัญญา บางคนมีบางอย่างในชีวิตของเขาที่ราบรื่นดี อาจเป็นอาชีพหรือการงานของพวกเขา แต่พวกเขายังไม่มีความสุข เพราะว่าครอบครัวของพวกเขาแตกแยก ทำไม? เพราะว่าพวกเขาขาดความเข้าใจ เพราะโดยความเข้าใจที่ทำให้ครอบครัวได้รับการสถาปนาและเข้มแข็ง พวกเขามีสติปัญญาเพียงพอที่จะเริ่มต้นครอบครัว แต่ขาดความเข้าใจที่จะสถาปนามันไว้

บางคนมีสติปัญญาและความเข้าใจเพียงพอที่จะจัดการกับครอบครัวหรือธุรกิจของพวกเขา แต่ขาดความรู้ที่จำเป็นในการจะทำให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากสง่าราศีสู่สง่าราศี สติปัญญา ความเข้าใจ และความรู้จะต้องไปด้วยกัน ทั้งสามสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และพึงพอใจอย่างครบถ้วน สุภาษิต 4:7 บอกเราว่าสติปัญญาคือหลักการ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ “ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้” สังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้หยุดที่ให้เรารับสติปัญญาเท่านั้น แต่กล่าวต่อไปว่า “…แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้” ทำให้คุณรู้ว่าความเข้าใจนั้นก็สำคัญเช่นกัน

และในสุภาษิต 15:5 เราได้รับการเตือนที่จะไม่เพิกเฉยต่อความรู้ พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า คนที่ไม่สนใจต่อความรู้คือคนโง่ สติปัญญา ความรู้ และความเข้าใจมาถึงคุณผ่านทางพระคำ “เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานปัญญา ความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์” (สุภาษิต 2:6) คุณต้องการทั้งสามสิ่งนี้ในการที่จะเกิดผล และดำเนินชีวิตแห่งความสำเร็จ การครอบครอง ชัยชนะและความความยอดเยี่ยมที่ไม่ธรรมดา ซึ่งพระเจ้าได้ตั้งไว้สำหรับคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาที่ได้ประทานพระวิญญาณแห่งสติปัญญา ความเข้าใจ และความรู้ แก่ข้าพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์สามารถดำเนินชีวิตอย่างฉลาด ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตของพระเจ้าอย่างเต็มที่ เติบโตขึ้นในพระคุณ และเพิ่มพูนในสติปัญญาและความเข้าใจ โดยพระวิญญาณ และผ่านทางความรู้แห่งพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 8:1-14


Comments are closed