พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2017
สติปัญญาผ่านทางพระคำ
Wisdom Through The Word
“ความโง่ติดอยู่ในใจเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนจะไล่ให้ห่างจากเขา” (สุภาษิต 22:15)

    มีบางคนที่ไม่เคยตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเลย หรือถามคำถามที่ถูกต้อง อะไรที่เกิดกับคนเช่นนั้น? เขาเป็นแบบนั้นได้อย่างไร? คำตอบอยู่ในข้อพระคำตอนต้น พระคำกล่าวว่า “ความโง่ติดอยู่ในใจเด็ก…” และพระคำบอกต่อไปว่าไม้เรียวที่ตีสอนจะไล่ความโง่นั้นห่างไกลจากเขา ไม้เรียวที่ตีสอนนั้นไม่ใช่ไม้จริงๆ นั่นอาจจะช่วยในบางกรณี แต่ไม้เรียวที่ตีสอนนั้นคือพระคำของพระเจ้าในปากของคุณ และพระคำของพระเจ้าคือสติปัญญาของพระเจ้า

นั่นหมายความว่าสติปัญญาของพระเจ้า ที่ออกมาจากปากของคุณจะไล่ความโง่เขลาให้ห่างจากเด็ก เพื่อว่าเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะฉลาดขึ้น อาจารย์เปาโลได้พูดถึงสิ่งนี้เมื่อเขาเขียนถึงทิโมธี เปาโลกำชับให้ทิโมธีดำเนินไปกับพระคำ ซึ่งเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กและได้ทำให้เขาฉลาด “และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3:15)

หลายคนได้เติบโตขึ้นในชีวิตของเขาโดยปราศจากการแก้ไขที่มาจากลิ้นของความชอบธรรม ดังนั้นพวกเขาจึงเติบโตขึ้นด้วยความโง่เขลาในใจของพวกเขา ตัดสินใจอย่างโง่เขลา และทำให้พวกเขาเป็นเหยื่อในชีวิต สิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคนเหล่านั้นจะยอมรับและเริ่มต้นดำเนินชีวิตตามพระคำ พระคำภายในคุณจะทำให้คุณฉลาด และสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

สดุดี 119:98 บอกว่า “พระบัญญัติของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่า…” ผ่านทางการศึกษาและภาวนาพระคำ ความคิดของคุณจะถูกยกขึ้นให้คิดเหมือนพระเจ้า คุณจะเป็นคนที่มีไหวพริบ มองเห็นอย่างถ่องแท้ และยอดเยี่ยม เปิดวิญญาณของคุณต่อพระคำ และคุณจะเดินในสติปัญญาของพระเจ้าเสมอ ทำน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยสติปัญญาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ในพระคำของพระองค์ ซึ่งนำข้าพระองค์ในกิจการทุกอย่าง พระคำของพระองค์ในใจของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ฉลาดและยอดเยี่ยม ชีวิตของข้าพเจ้ามีพระสิริเป็นลำดับขึ้นไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 23:13-14; 2 ทิโมธี 3:15; ฮีบรู 12:5-8


Comments are closed