วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019
สติปัญญาของพระเจ้า
Divine Wisdom

“จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือ จงเอาปัญญา ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้” (สุภาษิต 4:7)

     1 โครินธ์ 1:30 กล่าวว่าพระคริสต์ได้กลายเป็นสติปัญญาของเราแล้ว นั่นคือความหยั่งรู้ได้ถูกมอบให้แก่เราโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อให้เราเข้าใจความรู้ เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่า “…ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความรอบรู้ไว้” นั่นคือความหยั่งรู้ โดยสิ่งนั้นคุณจะรู้วิธีที่จะตัดสินเสียงที่คุณได้ยินและนำหลักการของพระคำของพระเจ้ามาใช้และรู้ว่าต้องดำเนินการอย่างไร

ด้วยความหยั่งรู้ของพระเจ้านี้ ไม่ว่าธุรกิจหรืออาชีพของคุณจะอยู่ในสาขาใด คุณก็จะประสบความสำเร็จเสมอ! คุณจะ พูดคุย ปฏิบัติตัว และดำเนินชีวิตเกินกว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่เสมอ ด้วยการรู้ว่าต้องทำอะไรในช่วงเวลาใดโดยไม่คำนึงว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร

จงคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ กลุ่มของผู้เผยพระวจนะที่ได้เชิญผู้เผยพระวจนะเอลีชาให้มากับพวกเขาที่จอร์แดนเพื่อตัดไม้ไปทำบ้านดูเหมือนว่าจะอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในขณะที่กำลังตัดไม้หนึ่งในพวกสูญเสียหัวขวานซึ่งเป็นโลหะหนัก มันตกลงไปในแม่น้ำ เขาร้องบอกเอลีชาและพูดว่า “แย่แล้ว นายข้า ขวานนั้นข้าขอยืมเขามา” (2 พงศ์กษัตริย์ 6:5) หลังจากนั้นเอลีชาก็ถามว่า “มันหล่นลงไปที่ไหน?” หลังจากนั้นพวกเขาก็ชี้ให้เห็นจุดที่โลหะนั้นตกและจมลงไปในน้ำ

ทันใดนั้นเอลีชาก็ทำสิ่งที่ผิดปกติและคาดไม่ถึงมากที่สุด นั่นคือเขาตัดกิ่งไม้ออกแล้วโยนไปตรงจุดที่หัวขวานได้จมลงไป และโลหะหนักนั้นก็ลอยขี้นมาที่ผิวน้ำ! เอลีชารู้ได้อย่างไรว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้โลหะนั้นลอยขึ้นมา?

เขามีความหยั่งรู้ นั่นคือมีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับพวกเราทุกคนที่จะทำงานด้วยความหยั่งรู้ของพระเจ้าดังกล่าว ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์อธิษฐานให้เราเต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระองค์ในสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ (โคโลสี 1:9)

คำอธิฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์อยู่ในพระคริสต์ ดังนั้นจึงได้รับความเข้าใจที่กว้างขวางเป็นพิเศษ ความคิดที่เหนือกว่า และความเฉลียวฉลาดเหนือธรรมชาติเพื่อเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ นั่นคือในงาน ธุรกิจ วิชาการ การเงิน พันธกิจของข้าพระองค์ รูปแบบความคิดของข้าพระองค์นั้นยอดเยี่ยม นั่นคือความเฉลียวฉลาด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การหยั่งรู้ ความฉลาดหลักแหลมของข้าพระองค์นั้นอยู่เหนือกว่าข้อจำกัดของความคิดของมนุษย์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:17; 1 โครินธ์ 2:6-7; อิสยาห์ 11:2


Comments are closed