พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2018
สติปัญญาของผู้ชอบธรรม
The Wisdom Of The Just

เขาจะนำหน้าพระองค์โดยแสดงอารมณ์และฤทธิ์เดชอย่างเอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลูก และคนที่ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า (ลูกา 1:17)

     “คนที่ไม่เชื่อฟัง” ในพระคัมภีร์ข้างต้น ตามคำในภาษากรีกนั้นหมายความว่า ผู้ที่ไม่สามารถรับการโน้มน้าว เป็นคนหัวแข็งและไม่สามารถนำพาไปยังทิศทางที่ถูกต้องได้ เขาหรือเธอจงใจเลือกทำสิ่งที่ผิด มีคนมากมายในทุกวันนี้ที่ยังคงไม่ยอมรับแม้ว่าพวกเขาจะรู้ความจริงแล้วก็ตาม พวกเขาก็ยังเลือกทางอื่น พวกเขาไม่ยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้า ไม่ยอมจำนนต่อสติปัญญาของพระเจ้า

ดังที่พระคัมภีร์ข้างต้นได้เปิดเผย ความรับผิดชอบของคนที่พระเจ้าส่งมาด้วยถ้อยคำแห่งความจริงก็คือ เพื่อหันจิตใจของคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านี้สู่ปัญญาของคนชอบธรรม ปัญญาของคนชอบธรรมหมายถึงกรอบความคิดของคนชอบธรรม เป็นความคิดที่ยอมจำนนและเปิดรับพระคำ ไวต่อการเชื่อฟังพระคำ ประพฤติอย่างจริงจังตามพระคำ

บุคคลเช่นนั้นเป็นผู้เต็มใจยอมรับพระคำ และปรับปรุงแก้ไขบนพื้นฐานพระคำ นั่นคือการดำเนินในสติปัญญาของคนชอบธรรม ปัญญาที่แท้จริงอยู่ในพระคำและโดยพระคำของพระเจ้า รับอิทธิพลและรับการขับเคลื่อนโดยพระคำ ไปสู่ความคิดและการกระทำที่ถูกต้อง

1 เปโตร 4:17 กล่าวว่า “เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั้น ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร?” คำที่ขีดเส้นใต้ในพระธรรมตอนนี้เป็นคำกริยาของคำนามในพระธรรม ลูกา 1:17 ที่เราอ่านไปแล้ว “ไม่เชื่อฟัง” ในภาษากรีกคือคำว่า “Apeitheo,” (อาเพ่เธะโอ) หมายถึง ไม่เชื่อฟัง เป็นคนที่มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะไม่เชื่อฟังและไม่เชื่อ คนโง่ พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนโง่รำพึงในใจตนว่า “ไม่มีพระเจ้า” (สดุดี 14:1)

การที่คุณบังเกิดใหม่ทำให้คุณมีกรอบความคิดที่แตกต่างออกไป เป็นกรอบความคิดของคนชอบธรรม ดังนั้นจงถูกปกครองและยอมเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดายด้วยพระคำของพระเจ้า ให้การประพฤติของคุณอยู่บนพระคำ ไม่ว่ามีสิ่งใดปรากฏขึ้นมา หรือไม่ว่าคุณจะถูกชักจูงหรือรู้สึกอย่างไร ถ้าพระคำของพระเจ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่ง จงยอมทำตามสิ่งที่สอดคล้องกับพระคำ ฝึกวินัยตนเองในการยอมรับและดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้าเท่านั้น

คำอธิษฐาน

     สาธุการแด่พระเจ้า ข้าพระองค์ยอมจำนนและอุทิศต่อพระองค์ทั้งหมด ข้าพระองค์ซาบซึ้งในฤทธานุภาพของพระคำ พระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประสบผลสำเร็จเสมอเพราะว่าการตัดสินใจของข้าพระองค์และการประพฤติของข้าพระองค์อยู่บนพระคำของพระองค์ สติปัญญาของพระองค์ที่ทำกิจในข้าพระองค์ ขับเคลื่อนข้าพระองค์ไปในทางแห่งความยิ่งใหญ่ ทางแห่งชัยชนะ ความชื่นชมยินดีและสันติสุข ในวันนี้และตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ซามูเอล 15:22; โคโลสี 3:16; 2 ทิโมธี 3:16-1


Comments are closed