จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 201410

ศูนย์บัญชาการของพระองค์ภายในคุณ
His Headquarters In You

“พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

    ข้าพเจ้าทราบมานานแล้วว่า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ข้าพเจ้าเป็นศูนย์บัญชาการของพระเจ้า เพราะว่าพระเยซูตรัสไว้ว่าพระองค์และพระบิดาจะสถิตอยู่ในใจของผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระคำของพระองค์ เมื่อข้าพเจ้าได้ภาวนาข้อพระคัมภีร์นี้เมื่อหลายปีก่อนในการอธิษฐาน พระเยซูผู้เปี่ยมด้วยความรักได้กลายเป็นจริงอย่างมากในวิญญาณของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเข้าใจถึงความหมายของเปาโลเมื่อท่านกล่าวว่า “เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่…” (2 โครินธ์ 5:14) สิ่งที่เขาหมายถึงคือว่าความรักของเราที่มีต่อพระคริสต์เป็นแรงผลักดันเรา

โคโลสี 1:26-27 กล่าวว่า “คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” นี่คือความลับมาอย่างยาวนาน นี่คือกุญแจ: พระคริสต์ภายในคุณ นี่คือสิ่งที่พระเยซูหมายถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่า เมื่อผู้ใดรักเรา พระบิดาก็ทรงรักเขา และเราจะมาและสถิตภายในเขา คุณได้กลายเป็น “พระคริสต์ภายในคุณ” พระคริสต์ได้ครอบครองหัวใจทั้งสี่ห้องของคุณ พระองค์จะทรงนำคุณไปที่ไหน?

อ่านในโคโลสี 1:28-29 “พระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่าง เพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะ เข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่” อาจารย์เปาโลเข้าใจสิ่งนี้และตระหนักว่าเขาดำเนินและทำสิ่งต่างๆ โดยการทำงานของพระเจ้าที่ทำงานภายในเขาอย่างยิ่งใหญ่

ไม่น่าแปลกที่เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” โดยความเข้าใจนี้ คุณจะตระหนักอย่างแน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ภายในคุณ ทำงานภายใน และผ่านทางคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนในสิ่งใดเลย เพราะว่าพระองค์ทรงทำงานอย่างยิ่งใหญ่ภายในคุณ ทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำสำเร็จ อย่างไรก็ดี ความลับคือการรักพระองค์ เมื่อคุณทำเช่นนั้น พระองค์จะทรงตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นภายในคุณ และชีวิตของคุณจะเคลื่อนจากพระสิริสู่พระสิริ คุณจะเกิดผลในทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตั้งศูนย์บัญชาการของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เป็นศูนย์กลางการทำงานของพระองค์ พระองค์ทำให้ข้าพระองค์ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะว่าข้าพระองค์รักพระองค์และรักษาพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักถึงฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์อย่างมาก และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:15


Comments are closed