พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2017
ศักยภาพของคุณไม่มีขีดจำกัด
Your Potentials Are Limitless
“ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5)

    คำว่า “ความสามารถ” มาจากภาษากรีกว่า “hikanotes” ซึ่งมีความหมายว่าความสามารถ ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทำได้ เมื่อพระคำกล่าวว่า “ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า” มีความหมายว่าความสามารถของเรานั้นมาจากพระเจ้า ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญความท้าทายอะไรในชีวิตก็ตาม คุณมีความสามารถมากพอที่จะเผชิญได้และมีชัยชนะ สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถฝ่ายร่างกายหรือเส้นสายที่คุณมี แต่เกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ภายในคุณ

พระเจ้าได้ประทานชีวิตแก่คุณที่ทำให้คุณเป็นมากกว่ามนุษย์ธรรมดา มีพลังของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ภายในคุณ ไม่มีทางหมด หรือต้องการการตกแต่งใหม่ ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะถูกจำกัดด้วยความสามารถฝ่ายร่างกายของคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นแหล่งของกำลังทั้งหมด และพระวิญญาณนั้นทรงสถิตภายในคุณ นั่นหมายความว่าศักยภาพของคุณนั้นไม่มีขีดจำกัด! ฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ทำงานภายในคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกินความสามารถและความเข้าใจของมนุษย์ (โคโลสี 1:29) ยืนยันสิ่งนี้ในชีวิตของคุณอยู่เสมอ

ถ้าคุณรับเอาความสามารถของพระเจ้านี้ไว้ จะทำให้เกิดความแตกต่างในโรงเรียนของคุณ ในสถานที่ทำงานของคุณ และในทุกสิ่งที่คุณทำ คุณจะไปไกลขึ้น เร็วขึ้น และมากกว่าที่ความสามารถฝ่ายร่างกายของคุณจะพาคุณไปได้ อย่ารู้สึกไร้ความสามารถในการทำงานใดก็ตาม พระคริสต์ทรงเป็นความสามารถของคุณ ดังนั้น โดยความสามารถของพระองค์ที่ทำงานภายในคุณ คุณสามารถทำได้ทุกสิ่ง คุณพร้อมสำหรับงานทุกอย่าง ฮาเลลูยา

จงปฏิเสธที่จะกลัว อย่ากลัวสิ่งใดเลย พูดด้วยความกล้าหาญอยู่เสมอ ประกาศว่าคุณเป็นใคร สิ่งที่คุณมี และความสามารถของคุณในพระเยซูคริสต์! สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าถ้าคุณไม่ยืนยันในสิ่งนี้ คุณจะไม่มีประสบการณ์ในสิ่งนี้ ประกาศอย่างต่อเนื่องว่าพระคริสต์ทรงเป็นความสามารถของคุณ ดังนั้นศักยภาพของคุณจึงไม่มีขีดจำกัด คุณยอดเยี่ยมและมีชีวิตที่ยอดเยี่ยม สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์อย่างมากมาย พระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของข้าพระองค์ เป็นความสามารถ สติปัญญา และความชอบธรรมของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์สวยงาม และเกิดผลดี! สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:13; 2 โครินธ์ 4:7; โคโลสี 1:29


Comments are closed