อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2017
วิหารที่มีชีวิตของพระองค์
His Living Tabernacles

     “พระคริสต์กับเบลีอัลจะไปด้วยกันได้อย่างไร? หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ? วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพ? เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะ ดำเนินในหมู่พวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา ฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขา และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส อย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้”” (2 โครินธ์ 6:15-17)

    ข้อพระคำตอนต้นได้เปิดเผยพระพรอันมหัศจรรย์อันหนึ่งของการเป็นคริสเตียน! สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “เราจะเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เมื่อเราขึ้นไปบนสวรรค์” แต่ว่า “เราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์” ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้ว นี่เป็นความจริงในปัจจุบัน

คำว่า “วิหาร” ไม่ใช่วิหารธรรมดาทั่วไป แต่เป็นคำเฉพาะที่กล่าวถึงวิหารชั้นใน คือคำในภาษากรีกว่า “naos” ซึ่งหมายถึงวิหารที่เป็นสัญลักษณ์ของ “พระเจ้า” เป็นวิหารชั้นในซึ่งสัญลักษณ์ของพระเจ้าได้ถูกเก็บไว้ นั่นคือสิ่งที่เปาโลกำลังกล่าวถึงในตอนนี้

สำหรับคนยิว คือที่บริสุทธิ์ที่สุด นั่นคือที่ประทับของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่นั่น แต่เป็นที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทับอยู่ สถานที่ซึ่งพระเจ้าประทับคือที่ซึ่งเปาโลหมายถึงในตอนนี้ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตภายในหัวใจของคุณ คุณก็หยุดที่จะเป็นคนธรรมดาทั่วไป คุณได้กลายเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์

ในความเป็นจริงแล้ว ทุกที่ซึ่งคุณไป พระเจ้าก็ไปด้วย เพราะว่าคุณเป็นบ้านของพระองค์ พระองค์พูดอยู่ภายในคุณ และพระองค์ทรงมองดูผ่านตาของคุณ แต่มีคริสเตียนไม่มากที่ตระหนักถึงความจริงนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงดำเนินชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไป พระวิหารของพระเจ้าคือตัวของคุณนั้น เป็นที่สถิตของพระเจ้า ที่ซึ่งฤทธิ์เดชและความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของพระองค์อยู่

เช่นเดียวกัน เมื่อคุณปรากฏตัวขึ้น มารก็ต้องยอมจำนน เพราะว่ามันไม่สามารถต่อสู้พระสิริของพระเจ้าได้ และพระสิรินั้นอยู่ในวิญญาณของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระวิญญาณของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดา ข้าพระองค์เป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ ดังนั้นไม่มีความเจ็บป่วยใด โรคร้าย หรือความผิดปกติจะสามารถอยู่ในร่างกายของข้าพระองค์ได้ เพราะว่าชีวิตของข้าพระองค์มาจากพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:10-11; โรม 6:11; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed