พุธ ที่ 8 มีนาคม 2017
วิธีที่ถูกต้องในการนมัสการ
The Right Way To Worship
“แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์ พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:23-24)

    มีวิธีที่ถูกต้องในการนมัสการพระเจ้า คุณไม่สามารถนมัสการพระองค์ในวิธีที่คุณเลือกและคาดหวังว่าพระองค์จะทรงรับการนมัสการนั้น ยกตัวอย่างเช่น ปฐมกาล 4 บอกเราถึงการที่ชายสองคน – คาอินกับอาเบล – ลูกชายของอาดัมกับเอวา ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า คาอินนำเอาของจากไร่ของเขามาถวายพระเจ้า เขาถวายพระเจ้าในสิ่งที่เขาคิดว่าดี แทนที่จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ

ส่วนอาเบลถวายพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ต้องการและเครื่องบูชาของเขาได้รับการยอมรับ คุณไม่ได้ให้พระเจ้าในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณมี คุณให้พระองค์ในสิ่งที่พระองค์ต้องการจากคุณ เป็นสิ่งเดียวกันในการนมัสการ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า ทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการ เพียงเพราะว่าบางสิ่งดูเหมือนว่าดีไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะยอมรับ คุณอาจได้ยินบางคนพูดว่า “ใครก็สามารถนมัสการตามที่เขาต้องการได้ ฉันสามารถเลือกที่จะอยู่นิ่งๆ และนมัสการพระเจ้าในความคิดของฉัน” นั่นเป็นสิ่งที่ผิด ใช่ พระเจ้ารู้ว่าอะไรอยู่ในความคิดของคุณ แต่พระเยซูได้ตรัสว่า “เมื่ออธิษฐาน จงกล่าวว่า …” (ลูกา 11:2) พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “…เมื่ออธิษฐาน อย่าพูดอะไร เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่”

ในพระคัมภีร์เดิม เมื่อผู้เผยพระวจนะหรือปุโรหิตอธิษฐาน ข้อความคำอธิษฐานของพวกเขาถูกบันทึกไว้สำหรับเรา แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้พูดออกมา โดยส่วนใหญ่แล้ว พระเจ้าบอกปุโรหิตว่าพวกเขาต้องพูดอะไร แท้จริงแล้วเมื่อพระเยซูอธิษฐาน พระองค์ตรัสออกมา ที่ทุกคนจะได้ยินพระองค์ พระองค์ไม่ได้เพียงแต่คิดในความคิดของพระองค์เท่านั้น เหมือนกันกับการนมัสการ มีรูปแบบสำหรับการนมัสการ เรานมัสการพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ และโดยพระคำ – ในวิญญาณจิตและในความจริง! เรายกมือของเราต่อพระองค์ กล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อต่อพระนามของพระองค์ “เพราะฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้น คือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์” (ฮีบรู 13:15) เราถวายคำสรรเสริญแด่พระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่
พระกรุณา ความรัก พระเมตตา และพระคุณของพระองค์ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงสมควรได้รับพระสิริ พระเกียรติ และฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด และโดยพระองค์ทุกสิ่งคงอยู่ได้ พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้า สมควรได้รับการยกย่องและสรรเสริญ! พระเกียรติฤทธิ์เดชทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว บัดนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 29:2; ฮีบรู 13:15


Comments are closed