อังคาร ที่ 4 เมษายน 2017
วิถีชีวิตของการหยุดพัก
A Lifestyle Of Rest

“เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกิน? หรือจะเอาอะไรดื่ม? หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม? เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้” (มัทธิว 6:31-32)

    ทุกวันนี้หลายคนแบกภาระด้วยความเครียดและความกังวล พวกเขากังวลเกี่ยวกับงาน ครอบครัว ธุรกิจ การเงินของพวกเขา ฯลฯ พระเจ้าไม่ทรงต้องการสิ่งเหล่านั้นสำหรับลูกๆ ของพระองค์ ความกังวลทำให้เกิดพลังดึงดูดในสิ่งที่เป็นไปตามสิ่งนั้น ความกังวลมีความกลัว เป็นความกลัวในความเป็นไปได้ในแง่ลบ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมัวกังวลเกี่ยวกับการตกงาน ไม่นานนักคุณก็จะตกงาน

การแก้ไขในเรื่องความกังวลนี้คือการให้ความคิดของคุณอยู่ที่พระคำของพระเจ้า ฟีลิปปี 4:6 กล่าวว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ” ดังนั้น แทนที่จะกังวล ทูลขอและรับเอาสิ่งที่คุณต้องการ และดำเนินชีวิตในความตระหนักรู้ถึงชัยชนะ พระคุณ และความยอดเยี่ยมของพระองค์ในส่วนต่างๆ ของชีวิต!

อะไรในชีวิตที่ด้อยกว่าชีวิตแห่งการพักผ่อน ความยินดี และการเติมแต็มอย่างครบถ้วนในพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าสำหรับคุณ ฮีบรู 4:3 กล่าวว่า “ส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การหยุดพัก ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความโกรธว่า ‘พวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรา’ ”แม้ว่างานของพระองค์จะเสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลก” สิ่งนี้มีพลังอย่างมากและน่าประทับใจ พระเจ้าได้ทำการงานทุกอย่างของพระองค์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ทรงสร้างโลก ก่อนที่พระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้น และตอนนี้พระองค์ทรงหยุดพัก พระองค์ไม่ได้กำลังทำงานหรือสร้างสิ่งใหม่ในวันนี้ และพระองค์ไม่ได้ทรงกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้แล้ว พระองค์ทรงประทับในสวรรค์ ไม่ได้กำลังเดินไปมาและสงสัยว่ามีอะไรอีกบ้างที่จำเป็นต้องทำ นี่เป็นชีวิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา เป็นชีวิตที่ปราศจากการดิ้นรน

พระคำกล่าวว่า “ฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้า เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้ว ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ เพราะฉะนั้น ขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้น เพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทำตามอย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้น” (ฮีบรู 4:9-11) การดำเนินชีวิตในการหยุดพักของพระเจ้าคือหนึ่งในพระพรของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ และเป็นวิธีในการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อในพระคำของพระเจ้า รับเอาการเชื้อเชิญของพระเจ้าในชีวิตที่ปราศจากความเครียด และดำเนินชีวิตตามนั้น พระองค์ตรัสว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28-30)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งการหยุดพัก ความยินดี และการเติมเต็มที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์นั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน ปกครองและครอบครองร่วมกับพระองค์ บัดนี้และตลอดไป ข้าพระองค์อยู่ในตำแหน่งของสันติสุข และการครอบครองในพระคริสต์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 6:25; มัทธิว 11:28


Comments are closed