อาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2015

วิญญาณแห่งการอธิษฐาน
A Spirit Of Prayer

“จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17)

    มีบางสิ่งที่เรียกว่า “วิญญาณแห่งการอธิษฐาน” และในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ได้กำลังอธิบายถึงทูตสวรรค์ หรือวิญญาณที่มีชื่อว่า “อธิษฐาน” ไม่ใช่ ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงเกี่ยวกับเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำบรรยากาศที่ท่วมท้นมาและอิทธิพลของการอธิษฐานเข้าสู่ชีวิตของคุณที่ทำให้เกิดความรู้สึกต้องการหรือจำเป็นในการอธิษฐานมากจนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทำให้คุณต้องอธิษฐาน การเจิมนั้นอยู่บนคุณและส่งผลกับคุณในระยะเวลานาน การอธิษฐานกลายเป็นทั้งหมดที่คุณคิดถึง และอิทธิพลนั้นสามารถอยู่กับคุณนานเป็นเดือน ปี หรืออาจนานกว่านั้น

นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าเลือกที่จะให้เกิด แต่เป็นสิ่งที่คุณเชื้อเชิญหรือปรารถนา พระคำกล่าวว่าพระองค์เติมจิตใจที่กระหายให้อิ่ม (สดุดี 107:9) ดังนั้นเมื่อคุณกระหายพระองค์ และคุณเริ่มต้นสามัคคีธรรมด้วยการอธิษฐาน ใช้เวลาไม่นานก่อนที่ “วิญญาณแห่งการอธิษฐาน” จะมาเหนือคุณ สร้างภาระใจและความปรารถนาอันแรงกล้าในการอธิษฐานวิงวอนภายในคุณ คุณจะพบว่าคุณอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง แม้ในตอนนี้และในเวลานั้น พระวิญญาณจะเรียกหัวใจของคุณไปหาความคิดของพระองค์ แรงจูงใจ นิมิต แผนการ และวัตถุประสงค์ของพระองค์ สำแดงพระองค์ผ่านคุณในการอธิษฐาน สิ่งนี้สำคัญมากเท่าไร?

ในช่วงเวลาที่พระวิญญาณทำสิ่งนี้ภายในและผ่านทางคุณ คุณจะต้องรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะถูกปลดปล่อยออกมา บางสิ่งกำลังจะกำเนิดขึ้น สรรเสริญพระเจ้า! เชิญวิญญาณแห่งการอธิษฐานนั้นโดยการเชื่อมต่อตัวคุณเองกับพระองค์ โดยความปรารถนาอันแรงกล้า และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ และในชีวิตของผู้อื่น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เปิดใจของข้าพระองค์แก่พระองค์ในวันนี้ กับพระคุณและความรักของพระองค์ ในการสามัคคีธรรม! ข้าพระองค์ไว้วางใจพระองค์ในการนำข้าพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง ในความเชื่อ ความรู้ สติปัญญา และในความตั้งใจจริงทั้งหมด และในความรักของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 18:1; ลูกา 11:9; โรม 8:26


Comments are closed