ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017
วิญญาณและชีวิต
Spirit And Life

“และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น’” (ยอห์น 7:38)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า เราได้รับการเรียกให้เข้าสู่การรับใช้ และพระเยซูได้ประทานความหมายที่ดีเกี่ยวกับพันธกิจคริสเตียนในข้อพระคำตอนต้น พันธกิจคือแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตไหลออกมาจากภายในคุณ ข้อที่สามสิบเก้าได้อธิบายว่า “สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับ เพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วย เพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติ”

“น้ำดำรงชีวิต” ที่พระองค์บอกคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นพันธกิจหรือการรับใช้นั้นคือการให้ชีวิตของพระวิญญาณของพระเจ้าไหลออกมาจากภายในคุณ! คุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณไม่มีได้ พระองค์ตรัสว่าจากภายในนั้นมีน้ำดำรงชีวิตไหลออกมา นี่หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเทพระองค์เองออกมาผ่านทางคุณ

พระเยซูได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ในยอห์น 6:63 ว่า “พระวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิต เนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ถ้อยคำที่เรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” สิ่งนี้ยอดเยี่ยมมาก! พระคำของพระเยซูไม่ธรรมดา แต่เป็นวิญญาณและชีวิต ทำให้สิ่งนี้เป็นวัตถุประสงค์ในชีวิตของคุณ ที่จะพูดถ้อยคำที่เป็นวิญญาณและชีวิต อย่าเพียงพยายามเป็นแค่ผู้พูดที่ดีหรือผู้เทศนาที่ดี พยายามที่จะพูดถ้อยคำแห่งชีวิต นั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความแตกต่าง นั่นคือการที่คุณจะสามารถยืนต่อหน้าคนอื่น และเมื่อคุณพูด การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เป็นพระพรให้กับคนรอบข้าง

มีเด็กหญิงคนหนึ่งได้เล่าเรื่องของเธอ เธอได้รับการเชิญชวนมาที่โบสถ์ ในขณะที่เธอกำลังฟังคำสอนอยู่นั้น โดยไม่รู้ว่าข้าพเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร วิญญาณชั่วที่ได้ผูกมัดเธอมานานหลายปีก็ออกไปจากเธอ เธอสามารถเห็นวิญญาณชั่วมองดูที่เธอและพยายามขู่เธอในระยะไกล แต่มารร้ายไม่สามารถอยู่ภายในเธอได้ เธอบอกว่า “มารร้ายกลัวในสิ่งที่อาจารย์คริสกำลังพูด และได้วิ่งหนีออกไปจากโบสถ์”

มีอีกคนที่เป็นพยานว่าเขาได้ป่วยมาเป็นระยะเวลานาน แต่สังเกตตัวเองว่าทุกครั้งที่มาที่โบสถ์ อาการของเขาจะดีขึ้น ดังนั้นเขาจึงตั้งใจที่จะมาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาตระหนักว่าเขาได้หายเป็นปกติ สิ่งนี้เป็นได้เพราะว่าถ้อยคำที่เราพูดนั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิต! และจนกว่าคุณจะประกาศวิญญาณและชีวิต คุณก็จะยังไม่ได้ทำหน้าที่ของคุณ เราเป็นวิญญาณที่ให้ชีวิต ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ขอบคุณพระบิดาสำหรับเกียรติที่ได้เป็นประโยชน์ในพันธกิจของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งสิ้นต่อพระวิญญาณของพระองค์ และขอให้พระองค์ใช้ข้าพระองค์อย่างต่อเนื่องเพื่อพระสิริของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:4; 1 เปโตร 4:11


Comments are closed