พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2016

วิญญาณของคุณเป็นของพระเจ้า
Your Soul Belongs To God

“ดูเถิด ชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเรา ชีวิตของบิดาเป็นของเราฉันใด ชีวิตของบุตรก็เป็นของเราฉันนั้น” (เอเสเคียล 18:4)

    มีคนที่ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนจะขายวิญญาณของเขาให้กับมาร ไม่มีใครที่สามารถขายวิญญาณของเขาให้กับมารได้ เหตุผลก็คือว่าวิญญาณทุกดวงเป็นของพระเจ้า ซาตานจะสามารถจ่ายราคาสำหรับวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างไร และจะจ่ายด้วยอะไร? พระเจ้าได้จ่ายราคาสำหรับวิญญาณของมนุษย์ทุกคนทั้งชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง ด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซูคริสต์ ทั้งโลกนี้ได้รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ (1 เปโตร 1:18-19)

ซาตานโกหกกับคริสเตียน หลอกลวงพวกเขาให้คิดว่ามันเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของพวกเขา ในขณะที่มันไม่มีสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น พระเยซูได้ซื้อทุ่งนาทั้งหมดและจ่ายราคาสำหรับมนุษย์ทุกคนแล้ว ดังนั้นคุณไม่สามารถขายวิญญาณของคุณให้การมารได้ แม้แต่ว่าคุณยืนอยู่ต่อหน้ามารร้ายและกล่าวว่า “ฉันขายวิญญาณให้กับเจ้า” มันก็ไม่สามารถซื้อได้ วิญญาณของคุณไม่เป็นของคุณและไม่ได้เป็นของซาตาน แต่เป็นของพระเจ้า

แม้ว่าในตอนที่คุณมอบหัวใจของคุณให้กับพระเยซู คุณไม่ได้ “กำลังขาย” หัวใจของคุณให้กับพระองค์ ประโยคที่บอกว่าคุณมอบหัวใจของคุณให้กับพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เราคิดโดยส่วนใหญ่ เหมือนกับการ “มัดรวม” ตัวคุณเองและมอบตัวเองให้กับพระองค์ ในการให้หัวใจของคุณแด่พระองค์นั้นคือการให้ความสนใจของคุณแด่พระองค์ พระองค์ตรัสว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเรา” ดังนั้นเมื่อเรากล่าวว่า “ให้หัวใจของคุณแด่พระเจ้า” เรากำลังบอกว่า “หันไปหาพระองค์” ยอมจำนนตัวของคุณเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

เหตุผลที่คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ให้สิทธิ์แก่คุณ พระองค์นำเอาสิทธิ์ไปจากซาตานและให้แก่คุณ และตรัสว่า “ขอใจของเจ้าให้เรา และตามเรามา!” พระองค์ได้บอกกับชนชาติอิสราเอลว่า “…ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต…” (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19) พระองค์บอกพวกเขาว่าให้เลือกชีวิต! รับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตของคุณ รักพระองค์สุดใจของคุณ เพราะว่าวิญญาณของคุณเป็นของพระองค์ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่ามีประโยคที่ว่า “ขายตัวเอง” ให้กับมาร นั่นหมายความว่ายอมจำนนตัวเองเพื่อทำสิ่งที่ชั่วร้าย ด้วยทางนี้บางคนอาจกล่าวได้ว่า “ขายตนเอง” ให้กับมารร้าย “อาหับตรัสกับเอลียาห์ว่า “โอ ศัตรูของข้าเอ๋ย เจ้าพบข้าเข้าแล้วหรือ” ท่านทูลตอบว่า “ข้าพระบาทพบฝ่าพระบาทเข้าแล้ว เพราะว่าฝ่าพระบาทยอมขายพระองค์เข้ากระทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระเจ้า…ไม่มีผู้ใดได้ขายตนเองเพื่อกระทำความชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าอย่างอาหับ ผู้ที่เยเซเบลมเหสีได้ยุแหย่” (1 พงศ์กษัตริย์ 21:20, 25)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้ว ถึงกระนั้นก็ตาม ข้าพเจ้าดำเนินชีวิต ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองแต่เป็นพระคริสต์ที่มีชีวิตในข้าพเจ้า ชีวิตที่ข้าพเจ้ามีนั้น ข้าพเจ้ามีโดยทางความเชื่อในพระบตุรของพระจ้า ผู้ทรงรักข้าพเจ้าและได้มอบพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า! พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จแล้วในข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเดินในน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป! ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:23; อิสยาห์ 43:1; โรม 14:7-9


Comments are closed