พุธ ที่ 20 กันยายน 2017
วางไว้บนริมฝีปากของคุณ
Put It On Your Lips
“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ” (โยชูวา 1:8)

     หลักการที่สำคัญสำหรับความสำเร็จและความเจริญแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในข้อพระคำตอนต้น คือการทำให้พระคำอยู่ที่ริมฝีปากของคุณเสมอ! นั่นหมายความว่าคุณจะต้องพูดพระคำออกมา ไม่เพียงพอที่จะมีพระคำอยู่ในใจของคุณเท่านั้น แต่พระคำนั้นจะต้องออกมาจากปากของคุณด้วย พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 6:45คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตน…” สิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณมีพระคำอยู่ในใจของคุณ นั่นก็คือสิ่งที่ออกมาจากปากของคุณ

มีเพียงคริสเตียนที่พูดเท่านั้นที่มีชัยชนะในชีวิต และข้าพเจ้าไม่ได้หมายความถึงคริสเตียนที่พูดมาก แต่หมายถึงคนที่พูดพระคำ คุณไม่สามารถพูดพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ และยังเป็นคนที่อ่อนแอ ยากจน ล้มละลาย เจ็บป่วย หรือพ่ายแพ้ได้ ไม่สำคัญว่าคุณจะเกิดมายากจนหรือเจ็บป่วย แต่ถ้าคุณพูด ความเข้มแข็ง ชัยชนะ และสุขภาพ คุณจะมีชัยชนะเสมอ ในมาระโก 11:23 พระเยซูตรัสว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณพูด นี่คือวิธีแห่งความสำเร็จ

พระเจ้าทรงห่วงใยในความสำเร็จของคุณ พระองค์ทรงวางคุณบนโลกนี้เพื่อสิ่งนี้ สังเกตอีกครั้งถึงสูตรความสำเร็จของพระองค์ ชีวิตแห่งชัยชนะและสูงส่ง นั่นก็คือ “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า…” กุญแจอยู่ที่ปากของคุณ

ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณถ้าคุณเรียนรู้ที่จะใช้ปากของคุณอย่างถูกต้อง ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะพูดพระคำ ไม่สำคัญว่าสถานการณ์จะดูหมดหวังสักเท่าใด คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพระคำ พระคำของพระเจ้าบนปากของคุณคือคำพูดของพระเจ้า พระคำจะทำให้คุณเป็นไปตามสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ พระคำจะทำให้ความกลัวภายในคุณเป็นง่อยและหมดสภาพไป และทำให้คุณมีความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ลิ้นของข้าพเจ้ามีความสำคัญ และเป็นต้นไม้แห่งชีวิต! ข้าพเจ้าพูดพระคำที่ให้ชีวิตซึ่งได้รับแรงบันดาลใจโดยทางพระวิญญาณ ข้าพเจ้ามีความสำเร็จตลอดชีวิต เพราะว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามพระคำ พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้าและในปากของข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเสมอ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; สดุดี 1:1-3


Comments are closed