ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2015

วางใจข้อความของข่าวประเสริฐ!
Trust The Message Of The Gospel!

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย” (โรม 1:16)

    ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะให้ความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อ สิ่งที่มนุษย์ต้องทำในการเป็นลูกของพระเจ้า เกิดจากพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้า นั่นคือการเชื่อในข่าวประเสริฐและสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า การเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์คือสิ่งที่ทำลายการปกครองของซาตานจากชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิง ซาตานไม่สามารถปกครองเหนือคุณได้เมื่อคุณมอบชีวิตของคุณให้กับพระคริสต์ ในกรณีที่คุณยังไม่บังเกิดใหม่ คุณสามารถมอบหัวใจของคุณแด่พระคริสต์ได้แม้ในตอนนี้ เปิดไปที่หน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้สำหรับคำอธิษฐานของความรอด

ถ้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นคริสเตียน ถ้าข่าวประเสริฐสามารถอวยพรและทำให้เกิดชีวิตนิรันดร์ในมนุษย์ผู้ที่จนถึงเดี๋ยวนี้ยังห่างเหินจากชีวิตของพระเจ้า จินตนาการว่าจะเป็นการง่ายมากกว่าเท่าไรที่ข่าวประเสริฐจะอวยพรคริสเตียน! ถ้าคุณกำลังประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียน ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการช่วยให้รอดและปลดปล่อยเขาจากความบาป และนำเขาเข้าสู่ความชอบธรรม และอิสรภาพของพระบุตรของพระเจ้า อยู่ในข้อความของข่าวประเสริฐนั้น! ผ่านทางข่าวประเสริฐ แสงสว่างของพระเจ้ามา และความมืดก็หายไป

ผลกระทบเดียวกันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในฐานะคริสเตียน ในขณะที่คุณได้ยินและรับเอาพระคำ ความรักและความเชื่อก็เข้ามาในวิญญาณของคุณ ในขณะที่ความเกลียดชัง ความกลัว และความไม่เชื่อถูกทำลายให้หมดไปจากใจของคุณ นั่นคือเหตุผลว่าในขณะที่คุณฟังหรือศึกษาพระคำของพระเจ้า คุณสังเกตเห็นในทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิดของคุณ คุณสามารถบอกได้ว่าชีวิตของคุณได้รับการพัฒนาขึ้น

สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นถ้าคุณเป็นผู้ที่สอนพระคำให้กับคนอื่น ในขณะที่คุณสอนผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ คุณก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากพระสิริสู่พระสิริ ไม่สำคัญว่าพวกเขาเป็นใคร พวกเขาเคยเป็นใครหรือเคยทำอะไร! ข่าวประเสริฐสามารถเปลี่ยนคนบาปหนาที่สุดให้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า

ไว้วางใจข้อความของข่าวประเสริฐ! เพราะว่านี่คืออาวุธ เป็นอาวุธของพระเจ้าสำหรับความรอดแก่มนุษย์ทุกคน! เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการช่วยให้รอด รักษา ปลดปล่อย เสริมสร้าง และเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ และทำให้พวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ ซึ่งพระองค์ได้วางข้าพระองค์ไว้บนเส้นทางที่น่าตื่นเต้นของชัยชนะและความสำเร็จจากพระสิริสู่พระสิริ ข้าพระองค์มีชีวิตเหนือความบาป ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความขาดแคลน ความยากจน และปัญหาเศรษฐกิจของโลกนี้ เพราะว่าข้าพระองค์มีชีวิตในพระคำของพระองค์ ดำเนินโดยสติปัญญาของพระองค์เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:12; 1 โครินธ์ 4:20


Comments are closed