พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2017
วางรากฐานและอยู่บนความจริง
Grounded And Settled In The Truth
“ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเธสะโลนิกา เพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่” (กิจการ 17:11)

    คุณคงเคยพบกับบางคนที่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้วางรากฐานอยู่ในความจริง พวกเขายังถามคำถามเดิมที่เขาเคยถามมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แม้ว่าได้แสดงให้เขาเห็นคำตอบจากพระคำ พวกเขาก็ยังกลับไปยังคำถามเดิมเป็นครั้งคราว คุณอาจคิดว่าพวกเขากำลังแสวงหาความจริง แต่ท่าทีเช่นนั้นคือการแสดงออกของวิญญาณที่ไม่หยุดนิ่ง งุ่นง่าน และไม่อยู่เฉย พวกเขาถูกทรมานด้วยความกังวล มีความยากลำบากในการยอมรับความจริงง่ายๆ เป็นเรื่องน่าเศร้า!

ในฐานะคริสเตียน คุณจำเป็นต้องหยั่งรากและวางรากฐานในความเชื่อ และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและสนใจที่พระคำของพระเจ้า การศึกษาส่วนตัวและการภาวนาพระคำของพระเจ้าของคุณควรจะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในใจของคุณและในความคิดของคุณ อย่าคิดว่าคุณรู้พระคำของพระเจ้ามากพอแล้ว เพราะว่าคุณไปร่วมนมัสการทุกวันอาทิตย์ที่โบสถ์ คุณจำเป็นต้องค้นดูพระคำเป็นการส่วนตัว

อ่านพระคำตอนต้นอีกครั้งหนึ่งและสังเกตผู้ที่พระวิญญาณได้ยกย่อง พวกเขาคือคนที่อยากรู้และค้นดูพระคำทุกวัน เพื่อตรวจดูความจริงในสิ่งที่เขาได้รับฟัง พวกเขายืนยันพระคำด้วยตัวเองและผลก็คือ ไม่มีใครหลอกพวกเขาได้ พวกเขาได้หยั่งรากและวางรากฐานบนความจริงของพระคำพระเจ้าที่พวกเขาได้รับการสอน

เป็นเหตุผลเดียวกับที่เปาโล โดยพระวิญญาณ ได้กำชับผู้เชื่อในโคโลสีกล่าวว่า “…ดำรงอยู่ในความเชื่ออย่างแน่วแน่ มั่นคงและไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐที่ท่านได้ยิน ซึ่งได้ประกาศแก่มนุษย์ทุกคนทั่วใต้ฟ้า และข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้ปรนนิบัติของข่าวประเสริฐนี้” นั่นคือข้อความจากพระวิญญาณมาถึงคุณในวันนี้ วางรากและลงรากปักฐาน! มอบทั้งหมดของคุณให้กับพระคำของพระเจ้า (1 ทิโมธี 4:15)

เดินในความสว่างของสิ่งที่คุณได้รับการสอน ยึดสิ่งเหล่านั้นไว้ในวิญญาณของคุณ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเติมเต็มใจและความคิดของคุณด้วยความคิดแห่งความเชื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับวิญญาณของคุณ เพื่อที่คุณจะมีชัยชนะและไม่หวั่นไหวตลอดไป

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการส่งต่อความเชื่อ และสติปัญญาของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตตาม พระคำของพระองค์มีชัยในชีวิตและสถานการณ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการสร้างให้เข้มแข็ง และสถาปนาอย่างมั่นคงในความเชื่อ ในขณะที่ข้าพระองค์เดินในความสว่างแห่งพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:14; 1 โครินธ์ 15:58


Comments are closed