พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2016

วางชื่อของคุณไว้ที่นั่น

Put Your Name There

“จาก ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน กายอัสที่รัก ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักเนื่องในสัจจะ ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น” (3 ยอห์น 1:1-2)

    ยอห์นได้ระบุถึงความจริงที่อยู่เหนือทุกสิ่ง นั่นก็คือความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้เราจำเรญขึ้นในทุกสิ่ง ทั้งด้านฝ่ายวิญญาณ ความคิด ร่างกาย และสิ่งของ ความฝันของพระเจ้าคือการที่เราจะเป็นผู้ที่มีความยอดเยี่ยมและดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีเสมอ บางคนอาจกล่าวว่า “แต่ข้อความในข้อพระคำตอนต้นนั้นกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงกับกายอัส ดังนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับเราในวันนี้”

2 ทิโมธี 3:16 กล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า…” ดังนั้น ความคิดที่สวยงามที่ยอห์นได้เขียนไว้นี้มาจากพระวิญญาณของพระเจ้า และยังคงเกี่ยวเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ กายอัสไปสวรรค์แล้ว อัครทูตต่างก็ไปอยู่ที่สวรรค์แล้ว เราคือผู้ที่อยู่ในโลกในวันนี้ มัทธิว 24:35 กล่าวว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” พระคำของพระองค์มีไว้สำหรับตอนนี้ ดังนั้น 3 ยอห์น 1;2 ไม่ใช่สำหรับกายอัสในวันนี้ แต่สำหรับคุณ เพราะว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับพระกิตติคุณของพระคริสต์

คุณอาจกลับไปอ่านข้อพระคำตอนต้นทั้งหมดอีกครั้ง แต่แทนที่ชื่อของกายอัสด้วยชื่อของคุณ นั่นคือสิ่งที่คุณทำกับพระคำของพระเจ้า คุณทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว เพราะว่าพระคำของพระเจ้านั่นมีให้กับคุณเป็นการส่วนตัว เมื่อคุณได้ยินหรือศึกษาพระคำ โดยเฉพาะในจดหมายฝาก ทำให้พระคำเป็นส่วนตัวโดยการใส่ชื่อของคุณลงไป ยกตัวอย่างเช่น อย่าอ่านฟีลิปปี 4:13 เหมือนกับว่ามีไว้สำหรับอาจารย์เปาโลเท่านั้น ถ้าคุณชื่อว่าสมิธ ให้กล่าวว่า “ข้าพเจ้า สมิธสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

รับเอาพระคำไว้เป็นของตัว เข้าใจในพระคำและทำให้พระคำเป็นของคุณ อย่ากล่าวว่า “พระองค์กำลังพูดถึงเรา” ไม่ใช่! พระองค์กำลังพูดถึง ฉัน! พระคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับคุณที่จะใช้ในการดำเนินชีวิต จงทำให้พระคำเป็นของคุณเพื่อการก้าวหน้าและพระพรจะเป็นของคุณ

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำ ซึ่งคงอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าก้าวหน้าและเดินในพระสิริของพระองค์อย่างต่อเนื่อง ข้าพระองค์จำเริญขึ้นในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพระองค์ และทุกส่วนในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; มัทธิว 24:35


Comments are closed