วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน

วันใหม่สำหรับคริสตจักร
A New Day For The Church

“คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญา แต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพ” (1 โครินธ์ 2:4)

     มีหลายสิ่งกำลังเกิดขึ้นและสิ่งต่างๆอีกมากมายกำลังจะเกิดขึ้นผ่านทางคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ เรากำลังใกล้ถึงการเสด็จกลับมาขององค์เจ้านาย และเรากำลังเข้าไปสู่ช่วงเวลาใหม่ของพันธกิจของคริสตจักรในแผ่นดินโลกนี้ ซึ่งเป็นมิติที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระสิริของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้ซึ่งคริสตจักรไม่เคยรู้มาก่อน

มีการปลดปล่อยเหล่าทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเข้ามาในแผ่นดินโลกนี้ นี่คือระดับของทูตสวรรค์ที่ไม่เคยอยู่ในแผ่นดินโลกมาก่อน พวกเขาได้รับการปล่อยตัวเข้าสู่แผ่นดินโลกเพื่อการงานในวันสุดท้ายเหล่านี้ เพราะเวลานั้นสั้น

โลกกำลังจะเป็นพยานถึงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพราะการสำแดงของทูตสวรรค์และการสนับสนุนของทูตสวรรค์ซึ่งประชากรของพระเจ้าจะมีประสบการณ์ในยุคสุดท้ายนี้ จงคาดหวังและเตรียมพร้อม นี่เป็นช่วงเวลาใหม่อย่างสิ้นเชิง และด้วยการเปิดเผยสำแดงพระเจ้ากำลังบอกให้เรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ในฤดูกาลใด

มันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพระคัมภีร์ในโยเอล 2:28 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ…” หลายปีต่อมาคำเผยพระวจนะนี้ก็สำเร็จ แต่ประชาชนไม่รู้ พวกเขาได้รับการเทออกของพระวิญญาณในวันเพ็นเทคอสต์ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เปโตรอธิบายให้พวกเขาฟังขณะที่เขาได้รับการดลใจ (กิจการ 2:13-16)

ในทำนองเดียวกันโดยการดลใจของพระวิญญาณ เรารู้ว่าคริสตจักรได้เข้าไปสู่ช่วงเวลาใหม่ของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาใหม่ในการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ ในช่วงเวลาใหม่นี้เรากำลังจะเป็นพยานถึง “การสำแดงของวิญญาณและฤทธิ์อำนาจ” ตามที่ได้อ่านในข้อพระคัมภีร์ที่เป็นหัวข้อหลักของเรา

ดังนั้นจงมุ่งมั่นต่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จงลุกเป็นไฟและมีอิทธิพลเพื่อข่าวประเสริฐ นั่นคือให้สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณ และคุณจะเห็นการสำแดงออกของสิ่งที่เหนือธรรมชาติในชีวิตของคุณและในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจถึงการทำงานของพระวิญญาณในวันของพวกเรา ความรู้ในพระคำของพระองค์ได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับพันธกิจของเหล่าทูตสวรรค์ที่ช่วยเหลือเรา ในขณะที่เราป่าวประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกอย่างเร่งด่วนและปราศจากความกลัว ข้าพระองค์ทุ่มเทให้กับข่าวประเสริฐและการแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เศคาริยาห์ 4:6; กิจการ 4:29-31


Comments are closed