จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017

วัดระดับความก้าวหน้าของคุณ
Measuring Your Progress
“แต่ท่านที่รักทั้งหลาย จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่าน และจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”
(ยูดา 1:20)

    ความก้าวหน้าหมายถึงการรุดไป ก้าวไปข้างหน้า ความก้าวหน้าจะต้องวัดได้ ไม่เช่นนั้น จะไม่ใช่ความก้าวหน้า คุณจะต้องมีเป้าหมาย ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณจะไม่สามารถวัดความก้าวหน้าของคุณได้

ในการก้าวไปมีบางสิ่งที่คุณจะต้องคิดถึง อันดับแรก หาให้เจอถึงตำแหน่งในปัจจุบันในทุกส่วนของชีวิตคุณ ซึ่งคุณปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสุขภาพ การเงิน การงาน ธุรกิจ หรือครอบครัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม หาตำแหน่งในปัจจุบันของคุณให้เจอ อันดับที่สองคือมองให้เห็นถึงระดับต่อไปของคุณว่าจะเป็นอะไร

อันดับสาม ตัดสินใจว่าคุณจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะไปสู่ระดับต่อไป นั่นหมายความว่าใส่ความพยายาม เวลา และทรัพยากรของคุณลงไป ทรัพยากรอาจเป็นเงินทอง สิ่งของ ข้อมูล ฯลฯ อันดับสี่ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย คือการลงมือปฏิบัติ ทำในสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ไม่เช่นนั้น นิมิต เป้าหมาย และแรงบันดาลใจของคุณจะล้มเหลวและไม่เกิดอะไรขึ้น

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับปีนี้แล้ว จดจ่อที่เป้าหมายของคุณ อธิษฐานในพระวิญญาณอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าเป็นการรับประกันความก้าวหน้าของคุณในการทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จ ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “แต่ท่านที่รักทั้งหลาย จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่าน และจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ปีนี้ คุณกำลังจะก้าวไปข้างหน้า และเคลื่อนไปในชีวิตของคุณอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหรือรอบตัวคุณก็ตาม เป็นเวลาและฤดูกาลของคุณสำหรับการก้าวหน้า และเป็นคำอธิษฐานของข้าพเจ้าที่พระวิญญาณของพระเจ้าจะกระตุ้นและนำคุณในการทำสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้คุณมีการเติบโตที่ชัดเจนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพิ่มพูน และรุ่งเรืองขึ้นในปี 2017 และตลอดไป ในนามพระเยซู

คำอธิษฐาน
    ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนสวนที่ได้รับการรดน้ำเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าออกผลและเกิดผล ก้าวไปข้างหน้าในทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าครบถ้วนในพระคริสต์ และในทุกส่วนของชีวิตได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบเพื่อความยอดเยี่ยม พระวิญญาณทรงนำและเร้าใจข้าพเจ้าให้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะรับประกันความก้าวหน้าที่ไม่มีใครหยุดได้ การเพิ่มพูน และพระพรสำหรับข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 14:2; สดุดี 1:1-3


Comments are closed