วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019

วัฒนธรรมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
The Kingdom Culture

“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

     หลายคนไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อกับพระเจ้า เพราะว่าพวกเขามีความคิดที่แตกต่างจากพระคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าได้ถูกมอบให้แก่เราเพื่อหล่อหลอมและสร้างบุคลิกของเรา เพื่อสร้างวัฒนธรรมในชีวิตของเรา

วันนี้มีบางคนที่โต้เถียงว่าคำแนะนำในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ล้าสมัย และวันนี้พระคัมภีร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตอีกต่อไป ช่างเป็นวิธีคิดที่แย่มาก! พระคัมภีร์เกี่ยวข้องและจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเสมอ

นั่นเป็นเพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมด รวมถึงวัฒนธรรมทุกอย่างของมนุษย์ พระคำให้วัฒนธรรมแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่คุณ นั่นคือวิถีชีวิตแห่งแผ่นดินของพระเจ้า คริสเตียนไม่ใช่วิถีชีวิต แต่แน่นอนว่าสร้างวิถีชีวิต

ข้อพระคัมภีร์หลักของเรากล่าวว่า “อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” นี่คือวิธีที่คุณสร้างการตระหนักรู้ถึงแผ่นดินของพระเจ้า การศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างใคร่ครวญจะช่วยให้ทุกคนซึมซับวิถีชีวิตที่แตกต่างจากโลก นั่นคือการตระหนักรู้ถึงพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ถ้าคุณยังคงถูกหล่อหลอมโดยอุดมการณ์ของศาสตราจารย์ทางวิชาการ ชีวิตของคุณจะตกอยู่ในอันตราย จงเข้าไปที่พระคัมภีร์และเริ่มศึกษาอย่างใคร่ครวญด้วยการขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางคุณและประทานมุมมองและความเข้าใจให้แก่คุณ ฉันไม่ได้กำลังพูดถึงแค่การพลิกจากปฐมกาลถึงวิวรณ์เหมือนพวกนักวิชาการทางศาสนาที่สอนแค่คติพจน์ และไม่มีพระคำในวิญญาณของพวกเขา นั่นจะไม่ทำให้เกิดผลดีมากนัก

2 โครินธ์ 3:6 กล่าวว่า “…ตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณประทานชีวิต” เมื่อพระคำอยู่ในวิญญาณของคุณก็จะสร้างวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินของพระเจ้าในตัวคุณ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในฐานะคริสเตียน ไม่อย่างนั้นคุณจะเป็น “ลูกผสม” ฉันหมายความว่าแม้ว่าคุณจะบังเกิดเข้าสู่อาณาจักรฝ่ายวิญญาณที่เต็มไปด้วยพระสิริ และมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าแล้ว แต่ความคิดและวิถีชีวิตของคุณก็จะเป็นเหมือนคนที่อยู่ในโลก

แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินที่แท้จริงที่ดำรงอยู่ในตอนนี้ เป็นแผ่นดินที่มีกษัตริย์และมีหลักการในการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ดังนั้นในแผ่นดินนี้จึงมีวัฒนธรรม ขณะที่คุณศึกษาพระคัมภีร์ คุณก็ตั้งใจเรียนรู้วิถีชีวิตนี้ นั่นคือวัฒนธรรมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพันธกิจของพระคำและพระวิญญาณเพื่อเรียนรู้ พัฒนา และดำเนินชีวิตแห่งแผ่นดินของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้ ซึ่งเป็นชีวิตแห่งชัยชนะ ความแข็งแกร่ง การครอบครอง และความสามารถและพระคุณที่เหนือธรรมชาติ ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะรับอิทธิพลจากโลกและระบบของมัน แต่ข้าพระองค์ตระหนักถึงมรดกจากพระเจ้าของข้าพระองค์และดำเนินชีวิตแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 6:9; โรม 12:2


Comments are closed