อาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2014

วัฒนธรรมหลักของคุณ
Your Primary Culture

“จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์” (กาลาเทีย 3:28)

    ในฐานะของคริสเตียน ถึงแม้ว่าเราถูกเรียกและเลือกให้ออกจากโลกนี้ เรายังอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย ต่างวัฒนธรรม บางครั้งคริสเตียนพบว่าตัวเองอยู่ตรงการของความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมของเชื้อชาติกับความเชื่อคริสเตียน อันดับแรก เป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าในการบังเกิดใหม่นั้นวัฒนธรรมหลักของคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว สิ่งแรกของคุณคือการเป็นคริสเตียน

2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว คุณไม่ต้องมีธรรมชาติอื่น หรืออยู่ในวัฒนธรรมอื่น วัฒนธรรมหลักของคุณคือพระคริสต์ พระคำของพระเจ้าคือสิ่งที่จะนำทางของคุณไปสู่ชีวิตและหลักการต่างๆ ดังนั้นคุณไม่ได้เป็นคริสเตียนชาวอเมริกัน คริสเตียนชาวแอฟริกา คริสเตียนชาวอังกฤษ ฯลฯ คุณเป็นคริสเตียนคนหนึ่ง

คุณอาจต้องการถามว่า นี่หมายความว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีกรรมของ “วัฒนธรรม” ในประเทศของคุณหรือเมืองเกิดของคุณได้เลยหรือไม่? “วัฒนธรรมรอง” หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมจะต้องไม่ขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบใดที่ไม่ได้ขัดแย้งกับความเชื่อของคุณในพระเยซูคริสต์ หรือวัฒนธรรมหลักของคุณในพระคริสต์!

เมื่อพระคำของพระเจ้าสถิตภายในใจของคุณและควบคุมชีวิตของคุณแล้ว คุณจะไม่ยินดีหรือพึงพอใจกับวัฒนธรรมที่ขัดแย้งกับพระคำ พระคำจะเลือกค่านิยมใหม่ของคุณ และเป็นหลักยึดใหม่ในชีวิต คุณจะร่วมกับสิ่งที่ไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า สิ่งที่คุณมี และตัวตนของคุณในพระคริสต์ และพระคำของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ความยินดีของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ และความปรารถนาของข้าพระองค์คือการทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกทางและทุกสิ่ง ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยข้าพระองค์ให้วางความกังวลในชีวิตทั้งหมดลงเพื่อที่จะรับใช้ และรักพระองค์อย่างร้อนรน พระนามของพระองค์ได้รับการยกชูขึ้นเป็นนิตย์ และพระสิริของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9


Comments are closed