วันจันทร์ที่ 22 เมษายน

ลูกแห่งพันธสัญญา
CHILDREN OF THE COVENANT

“ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้น และของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่าน คือได้ตรัสกับอับราฮัมว่า ‘บรรดาพงศ์พันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า’” (กิจการ 3:25)

     มีคริสเตียนที่บอกว่าพวกเขามีพันธสัญญากับพระเจ้า พวกเขาสอนว่าเนื่องจากพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมและเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ดังนั้นเราจึงอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าอย่างอัตโนมัติไม่ คริสเตียนไม่ได้อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้า คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคริสเตียนคือใคร เขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ เขาเป็นเพื่อนร่วมงานประเภทเดียวกับพระเจ้า อับราฮัมมีพันธสัญญากับพระเจ้า แต่เราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญานั้น พวกเราคือใคร? เราเป็นลูกแห่งพันธสัญญานั้น

เราเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ กาลาเทีย 3:26-29 พูดว่า “เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา”

ยกตัวอย่างเช่นในความสัมพันธ์ของการแต่งงาน คู่สมรสลงนามในข้อตกลงการสมรสและเข้าสู่พันธสัญญา อย่างไรก็ตามพันธสัญญานั้นไม่เกี่ยวข้องกับลูกๆของพวกเขา ลูกๆจากการแต่งงานนั้นเป็นผลผลิตหรือผลแห่งพันธสัญญานั้น จงอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง สิ่งนี้ชัดเจน นั่นคือเราเป็นลูกแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมและบรรดาอัครปิตา

หลายคนได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพันธสัญญาของเรากับพระเจ้า แต่อันตรายของความเชื่อที่ทำให้เข้าใจผิดนี้คือมันทำให้คริสเตียนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าการทรงเรียกและสิทธิบุตรหัวปีของเขา ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าคือการเป็นหนึ่งเดียวกันของพระบิดากับลูกๆ ของพระองค์ ช่างเป็นความคิดที่ดีจริงๆ! ช่างวิเศษเหลือเกินที่รู้ว่าเราเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ เราเป็นลูกแห่งพันธสัญญา! เราเป็นเจ้าของโลกและเราเดินไปในความเป็นเลิศของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชิ่อ

     ทุกสิ่งเป็นของฉัน ฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้า เพราะว่าฉันเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ ฉันร่ำรวยในทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าได้ทำให้พระคุณของพระองค์เต็มล้นต่อฉันที่จะได้รับการจัดเตรียมอย่างล้นเหลือ เกิดผลอย่างมากมาย และมีผลอย่างมากในงานที่ดีทุกอย่าง ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1: 4; 2 เปโตร 1:11


Comments are closed