วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม
ลูกแห่งพระคำ
Children Of The Word

“ท่านเองเป็นจดหมายแนะนำตัวของเราที่จารึกไว้ในดวงใจของเรา ให้ทุกคนรู้และอ่าน” (2 โครินธ์ 3:2)

     คริสเตียนทุกคนเกิดมาจากพระคำ หมายความว่าเราเป็นลูกแห่งพระคำ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่” ดังนั้นคุณคือพระคำในเนื้อหนัง!

นี่คือความหมายของอัครทูตเปาโลเมื่อกล่าวว่าเราเป็น “จดหมายที่มีชีวิต” ใน 2 โครินธ์ 3:3 เขากล่าวว่า “ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์อย่างชัดเจน ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์” (ฉบับ NKJV)

วันนี้ทุกคนที่ต้องการเห็นพระคำของพระเจ้าควรมองดูที่คุณ เพราะคุณเป็นจดหมายของพระคริสต์! นี่คือสิ่งที่คริสตจักรเป็น นั่นคือพระคำในเนื้อหนัง!
พระเยซูเจ้าคือพระคำของพระเจ้าในเนื้อหนังของมนุษย์ นั่นคือพระคำพักอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์ พระองค์เป็นจดหมายของพระเจ้า พระองค์เป็นจดหมายรักที่พระเจ้าส่งไปทั่วโลก พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยอห์น 1:14 (ฉบับ NIV) ว่าพระวาทะกลายเป็นเนื้อหนังและอยู่ท่ามกลางเรา

พระคำเดียวกับที่กลายเป็นเนื้อหนังให้กำเนิดเรา ยากอบ 1:18 ประกาศว่า “เมื่อตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง เพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้าง” เราเป็นเชื้อสายของพระคำ เราเกิดในโลกฝ่ายวิญญาณเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูผ่านทางพระคำ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ชีวิตของคุณคือชีวิตแห่งพระคำ คุณไม่ใช่คนธรรมดา คุณอาจดูเหมือนคนอื่นๆ แต่คุณแตกต่าง คุณคือข้อความของพระเจ้า นั่นคือพระคำของพระองค์! ดังนั้นจงอย่าดูถูกตัวเอง

คุณไม่ได้เกิดมาจากเมล็ดที่เสื่อมสลายได้ของมนุษย์ แต่เกิดจากเมล็ดที่ไม่เสื่อมสลายของพระเจ้า นี่คือเหตุผลที่ชีวิตในคุณคือชีวิตของพระเจ้า นั่นคือชีวิตของพระคำ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ท่านมาจากพระเจ้า…” หมายความว่าคุณเกิดมาจากพระเจ้า คุณได้รับการยกย่องจากพระองค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     ชีวิตของข้าพระองค์มีไว้เพื่อพระสิริของพระเจ้า ข้าพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดา เพราะข้าพระองค์เป็นจดหมายที่มีชีวิต ไม่ได้ถูกเขียนไว้ด้วยหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้ทุกคนรู้และอ่าน คนมากมายกำลังมารู้จักพระคริสต์ผ่านทางข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 3:3; 1 เปโตร 1:23; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed