วันพุธที่ 31 กรกฎาคม
ลูกของความสว่าง
Children Of Light

“ท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่าง และเป็นลูกของเวลากลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” (1 เธสะโลนิกา 5:5)

     ในข้อพระคัมภีร์ข้างต้นผ่านทางการเขียนของอัครทูตเปาโล พระวิญญาณกำลังกล่าวถึงคริสเตียน พระองค์กำลังพูดกับคุณ และพระองค์ไม่ได้ใช้คำพูดอ้อมแอ้มในการอธิบายกับคุณ พระองค์บอกว่าคุณเป็นความสว่าง! คุณเกิดมาจากพระเจ้า จากพระคำ ซึ่งเป็นความสว่าง ดังนั้นคุณจึงเป็นผู้ให้ความสว่าง

พระวิญญาณแสดงความคิดแบบเดียวกันในเอเฟซัส 5:8 ซึ่งกล่าวว่า “เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” (ฉบับ NIV) ช่างน่าสนใจจริงๆ! พระคำไม่ได้บอกว่าคุณอยู่ในความมืด แต่บอกว่าคุณเป็นความมืด แต่ตอนนี้คุณเป็นความสว่าง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถป่าวประกาศด้วยความกล้าอย่างที่พระเยซูทำว่า “ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราก็เป็นความสว่างของโลก”

ความสว่างส่องแสง คุณมีการทรงเรียกในชีวิตนี้เพื่อนำการส่องแสงไปสู่โลกของคุณ ฟิลิปปี 2:15 กล่าวว่า “เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิด เป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก” ความสว่างให้ความเป็นผู้นำและทิศทาง นั่นคือความสว่างอธิบาย คุณคือคนที่จะแสดงให้โลกรู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร จะทำอะไร และจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรโดยไม่คำนึงถึงความมืดในโลก

มันไม่สำคัญว่าจะมีความมืดและปัญหาต่างๆ ในโลก คุณเป็นความหวังและทางออกที่โลกนี้ต้องการ ปัญหาและความยากลำบากในโลกทุกวันนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะส่องแสงและสำแดงพระสิริของพระเจ้า จงดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้นี้ทุกวัน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นลูกของความสว่าง เป็นลูกของกลางวัน ดังนั้นฉันจึงเปล่งประกายออกมาอย่างท่วมท้น ส่องสว่างแก่โลกของฉันด้วยพระสิริและคุณธรรม ผ่านทางฉันคนที่ยังไม่รอดได้ยินและได้รับความสว่างของข่าวประเสริฐแห่งพระสิริและถูกย้ายจากความมืดไปสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระเจ้า และจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมายังพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:14-16; เอเฟซัส 5:13; โอบาดีห์ 1:21


Comments are closed