ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2019

ลุกขึ้นยืนเพื่อพระเยซู
Stand Up For Jesus

เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของพวกเรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ครอบครองของเราพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด (อิสยาห์ 33:22)

    พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูได้รับการวางไว้ “เหนือการปกครองและสิทธิอำนาจและฤทธิ์อำนาจและการครอบครองและทุกตำแหน่งของอำนาจอธิปไตยทั้งหมดทั้งในยุคนี้หรือในยุคที่จะมาถึง” (เอเฟซัส 1:21 WNT) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่มีความแตกต่างในชื่อตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี หัวหน้าผู้พิพากษา กษัตริย์ ราชินี ฯลฯ พระเยซูทรงอยู่เหนือทุกตำแหน่งของอำนาจอธิปไตยและรัฐบาล ตอนนี้สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับคริสตจักร?

จงระลึกว่าพระองค์เป็นศีรษะ และคริสตจักรคือพระกายของพระองค์ พระองค์และคริสตจักรเป็นหนึ่งเดียวกัน เราไปด้วยชื่อเดียวกัน ดังนั้นด้วยการเป็นหนึ่งกับพระองค์ คริสตจักรจึงอยู่เหนือกว่าและมีอิทธิพลต่อรัฐบาลทุกแห่งในโลกนี้ได้ ดังนั้นผู้ที่คิดว่าคริสตจักรไม่มีประโยชน์, เป็นขอทาน และอ่อนแอ ต้องคิดใหม่อีกครั้ง อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ซึ่งบอกว่า “เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของพวกเรา (นั่นคือฝ่ายตุลาการ) พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ครอบครองของเรา (นั่นคือฝ่ายนิติบัญญัติ) พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา (นั่นคือฝ่ายบริหาร)….”

พระเยซูและคริสตจักรมีอิทธิพลต่อแขนทุกข้างของรัฐบาล พระองค์คือผู้พิพากษา, ผู้บัญญัติกฎหมาย และกษัตริย์! จงมีสิ่งเหล่านี้ในความคิดของคุณและลุกขึ้นยืนเพื่อพระเยซูและคริสตจักรทุกแห่งโดยไม่คำนึงถึงการต่อต้านใดๆ ถ้าคุณยืนหยัดเพื่อ พระองค์ พระองค์จะยืนหยัดเพื่อคุณ อย่ากลัวฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะข่มขู่ หรือเป็นศัตรูต่อข่าวประเสริฐอย่างไร จงลุกขึ้นยืนเพื่อคริสตจักร จงลุกขึ้นยืนเพื่อข่าวประเสริฐ

พระเยซูตรัสว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” หลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสบนพื้นฐานและสิทธิอำนาจของฤทธิ์อำนาจนั้นว่า “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา…” (มัทธิว 28:18-19) ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ไม่ได้อยู่นอกขอบเขตนั้น คุณมีสิทธิอำนาจเหนือรัฐบาลและระบบในนั้นในพระนามของพระองค์ จงอ่านสิ่งที่พระองค์ตรัสในมัทธิว 28:20 ด้วย ว่า “ …และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” อาเมน ช่างหนุนใจจริงๆ !

จงปฏิเสธที่จะถูกข่มขู่โดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายใดๆ ที่ต่อต้านพระกิตติคุณ จงทำสิ่งที่คุณทำในพระนามของพระองค์ต่อไป คุณเป็นผู้ควบคุม ไม่ใช่ซาตาน จงควบคุมและมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของคุณต่อไปด้วยและเพื่อข่าวประเสริฐ อย่าให้สิ่งใดขัดขวางความมุ่งมั่นของคุณต่อพระเยซูและการแพร่กระจายของข่าวประเสริฐไปทั่วโลก

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    องค์พระผู้เป็นเจ้าคือความรอดของฉัน ฉันจะไว้วางใจและไม่กลัว เพราะพระองค์คือพลังของฉัน บทเพลงของฉันและที่ลี้ภัยของฉัน ข่าวประเสริฐกำลังเจริญรุ่งเรืองในและผ่านทางฉัน ด้วยการแทงทะลุหัวใจของคนที่อยู่ในโลกของฉันและไกลกว่านั้น ในพระนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติมฟิลิปปี 2:9-11; เยเรมีย์ 1:10-12; 1 โครินธ์ 15:58


Comments are closed