พุธ ที่ 23 มีนาคม 2016

ลิขิตชีวิตที่ยิ่งใหญ่
A Glorious Destiny

“ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระทัย ในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4-6)

    เป็นลิขิตชีวิตของเราที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงเลือกและกำหนดเราไว้เพื่อมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และมีชีวิตที่สูงกว่า ดังนั้นในฐานะคริสเตียน คุณไม่ได้กำลังมีชีวิตอยู่เพื่อความว่างเปล่า ชีวิตของคุณไม่ได้ไร้ค่า 1 เปโตร 2:9 กล่าวว่า “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” นี่คือการทรงเรียกของคุณ นี่คือลิขิตชีวิตของคุณในพระคริสต์! เป็นสิ่งที่กลายเป็นความจริงสำหรับคุณ

ทำไมคุณจึงยังมีชีวิตอยู่! เหตุผลที่คุณมีชีวิตอยู่คืออะไร? ทำไมคุณถึงเกิดมา? ก็เพื่อทำให้ลิขิตที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ! และส่วนหนึ่งของลิขิตชีวิตนั้นก็เพื่อที่คุณจะทำความดีและสำแดงความชอบธรรม ความสมบูรณ์แบบ ความยอดเยี่ยม และสติปัญญาของพระองค์ ผู้ทรงเป็นผู้ที่เรียกคุณออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ โดยผ่านทางคุณ พระองค์ต้องการเปิดเผยพระปัญญาของพระองค์แก่บรรดาเทพผู้ครอง ศักดิเทพ และอำนาจแห่งความมืด พระคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ “ทั้งนี้เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ที่พระองค์ทรงทำแล้วในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

คุณมีลิขิตชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในพระเจ้า เป็นลิขิตชีวิตที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะติดตามพระคำของพระเจ้าและทำทุกอย่างโดยหลักการแห่งอาณาจักร โดยวิธีนั้นคุณกำลังจดจ่อที่จะทำให้ลิขิตของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานจุดประสงค์และลิขิตชีวิตแก่ข้าพระองค์ เป็นลิขิตชีวิตที่ยิ่งใหญ่! ข้าพระองค์มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และมีชีวิตที่สูงกว่า ทำให้พระประสงค์นั้นสำเร็จ ในการสำแดงความดี ความสมบูรณ์แบบ ความยอดเยี่ยม และสติปัญญา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 9:16; มาระโก 8:36-37


Comments are closed