วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม
ลิขิตชีวิตของคุณในพระเจ้าเริ่มต้นในพระคริสต์
Your Divine Destiny Begins In Christ

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

     มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีลิขิตชีวิต 2 อย่าง นั่นคือลิขิตชีวิตตามธรรมชาติและลิขิตชีวิตในพระเจ้า ลิขิตชีวิตตามธรรมชาติของคุณอยู่บนพื้นฐานของบิดามารดา สัญชาติ การศึกษา เพื่อนร่วมงาน สิ่งแวดล้อมของคุณ และทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาติสำหรับโลกนี้ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสามารถส่งผลกระทบต่อคุณและกำหนดวิถีชีวิตของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น มีบางคนที่ร่ำรวยไม่ใช่เพราะสิ่งที่พวกเขาทำ แต่เนื่องจากครอบครัวที่พวกเขาอยู่หรือที่พวกเขาเกิดมา นั่นคือลิขิตชีวิตตามธรรมชาติ

บางคนต้องทนทุกข์ไม่ใช่เพราะพวกเขาทำให้ปัญหาเกิดขึ้น แต่เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ในสถานที่บางแห่ง มีสถานที่บางแห่งที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและความรุนแรง และผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเหยื่อของความไร้ระเบียบ นั่นคือลิขิตชีวิตตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามมีลิขิตชีวิตในพระเจ้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเลือกของพระเจ้า มี 2 สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อลิขิตชีวิตในพระเจ้า สิ่งแรกคือทางเลือกที่พระเจ้าทรงทำเพื่อประโยชน์ของคนอื่น ยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์โดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง และโดยผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งอิสราเอลก็ได้รับการสงวนรักษาไว้ พระเจ้าทรงเลือกโมเสสเพื่อช่วยปลดปล่อยคนอื่น

ประการที่ 2 ซึ่งสำคัญกว่า นั่นคือลิขิตชีวิตในพระเจ้าที่เริ่มต้นเมื่อพระเยซูกลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ เมื่อคุณป่าวประกาศความเป็นองค์พระผู้เจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของคุณ พระเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ สถานการณ์ในชีวิตของคุณให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ นั่นคือเมื่อพระองค์กลายเป็นพ่อของคุณและเริ่มนำคุณ นั่นคือเมื่อพระองค์ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในตัวคุณและนำทางคุณ ดังนั้นคุณจึงถูกแยกออกและแตกต่างจากคนอื่นๆในโลก

การบังเกิดใหม่ การมีเครื่องหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่บนตัวคุณ นั่นคือตราประทับของพระองค์ที่ชี้ว่าคุณเป็นลูกแห่งลิขิตชีวิตในพระเจ้า นั่นคือเป็นสมบัติที่มีค่าและเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถและไม่ควรได้รับผลกระทบจากวิถีชีวิตตามธรรมชาติ นั่นคือการเสื่อมโทรม ความชั่วร้าย และความทรุดโทรมที่แพร่หลายในโลกที่มืดมิดนี้ ตอนนี้การเดินทางในชีวิตของคุณมีเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น นั่นคือจากพระสิริสู่พระสิริ ขึ้นไปข้างบนและไปข้างหน้าในขณะที่คุณเดินในพระคำของพระองค์ทุกวัน

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระพรของพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการประจักษ์แจ้งที่ได้ถูกประทานให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะถูกฝึกฝนให้เป็นทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็นและทำให้ลิขิตชีวิตในพระเจ้าของข้าพระองค์สำเร็จเพื่อพระสิริของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู
อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:17; เยเรมีย์ 1:5


Comments are closed