จันทร์ที่ 7 มกราคม 2013

ลักษณะของมนุษย์สวรรค์
The Image Of The Heavenly

“มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้น” (1 โครินธ์ 15:48)

พระคัมภีร์บอกเราในหนังสือปฐมกาลถึงการที่พระเจ้าได้สร้างอาดัม มนุษย์คนแรก จากดินและเป่าลมปราณเข้าไปในเขาด้วยลมหายใจแห่งชีวิต และอาดัมได้มีชีวิตขึ้น พระคัมภีร์ได้อธิบายถึงเขาว่ามีสภาพมนุษย์เพราะว่าเขาเกิดจากดินและมีชีวิตธรรมชาติมนุษย์ “มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน…” (1 โครินธ์ 15:47) แต่พวกเราได้รู้จักกับอาดัมคนที่สองและคนสุดท้าย ใน 1 โครินธ์ 15:45 “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์คนเดิมคืออาดัม จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิต”
อาดัมคนแรกคือชายที่อยู่ในสวน แต่อาดัมคนที่สองและคนสุดท้ายคือพระเจ้าจากสวรรค์ – องค์พระเยซูคริสต์เจ้า: มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์ (1 โครินธ์ 15:47) อ่านต่อไปในข้อที่สี่สิบเก้าของ 1 โครินธ์ 15 อาจารย์เปาโลได้กล่าวบางอย่างที่น่าสนใจ “และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วย
ทุกคนในโลกนี้เกิดมาตามอย่างอาดัมแรก หมายความว่าเราเกิดมาในลักษณะของมนุษย์ดิน อย่างไรก็ดี เมื่อมนุษย์บังเกิดใหม่แล้ว เขาได้ถูกตัดออกจากอาดัมแรก และบังเกิดเข้าสู่พระคริสต์ เขาได้กลายมาเป็นมนุษย์สวรรค์บนโลก และเขาถูกคาดหวังให้เดินในชีวิตใหม่ ตามอย่างลักษณะของเขาที่ถูกสร้างในเขา สังเกตว่าพระคัมภีร์ได้เน้นย้ำใน 1 โครินธ์ 15:49 ตอนท้ายว่า “…เราก็จะมีลักษณะ…” หมายถึงว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะรับเอาลักษณะของสวรรค์ไว้
รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์ ถ้าพระองค์ทรงตรัสว่าคุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ จงรับเอาและกล้าที่จะพูดสิ่งเดียวกันนี้เกี่ยวกับตัวคุณและกระทำตามนั้น กล่าวง่ายๆว่า “ใช่” ต่อพระคำของพระเจ้าวันนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ามีชีวิตและธรรมชาติของพระคริสต์ – อาดัมคนที่สอง – ในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สวมเอาลักษณะของสวรรค์ และข้าพเจ้าสนใจในสิ่งที่อยู่เบื้องบน ในการนั่งร่วมกับพระคริสต์ในโลกสวรรค์ สูงเหนือเทพผู้ครอง อำนาจ กำลัง และการครอบครองใดๆ และอยู่เหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยถึงในโลกนี้ และในโลกที่กำลังจะมาถึง อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:10; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed