อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

“ลมหายใจแห่งความเข้าใจ”
The “Breath Of Understanding”

“แต่มีจิตวิญญาณในมนุษย์ การดลใจจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กระทำให้เขาเข้าใจ” (โยบ 32:8)

ภาษาฮีบรูของคำว่า “การดลใจ”(inspiration) คือ “neshamah” และมีความหมายว่าลมหรือลมหายใจ ดังนั้นตามข้อพระคัมภีร์ตอนบนควรอ่านว่า “แต่เป็นวิญญาณจิตในมนุษย์ ลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ที่กระทำให้เขาเข้าใจ” ทำให้นึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทำไว้ในลูกา 24 เมื่อพระองค์ปรากฏกับเหล่าสาวกของพระองค์หลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย พระคัมภีร์กล่าวว่า “ครั้งนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์” (ลูกา 24:45) ยอห์นได้บอกให้เรารู้ว่าพระองค์ทำได้อย่างไร “…ทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา ตรัสกับเขาว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด” (ยอห์น 20:22)
ตระหนักว่าในเวลานั้น การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น “แล้วพระเยซูได้ประทานอะไรให้กับพวกเขา?” พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณแห่งความเข้าใจแก่พวกเขา ส่วนหนึ่งของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณคือการประทานความเข้าใจในความจริงฝ่ายวิญญาณแก่คุณ เพื่อเปิดเผยความเข้าใจของคุณต่อพระคำของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นครูของคุณ พระองค์สถิตภายในคุณเพื่ออวยพรคุณ เสริมกำลังคุณ และเปิดความเข้าใจของคุณต่อมรดกของคุณในพระคริสต์ ในสิ่งที่ประทานให้กับคุณจากพระเจ้า (1 โครินธ์ 2:12)
ความเข้าใจที่เหนือธรรมชาติที่ได้ประทานให้กับคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คุณดำเนินอยู่ในโลกที่สูงกว่าของพระวิญญาณ นำคุณเข้าสู่สถานที่แห่งความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ ที่ซึ่งทุกสิ่งที่คุณทำสอดคล้องกับน้ำพระทัยและพระลักษณะของพระบิดาในสวรรค์ของคุณ นี่คือระดับที่พระวิญญาณได้นำมาให้เรา จุดที่คุณรู้อย่างแน่นอนว่าต้องทำอะไร พูดอะไร และจัดการอย่างชาญฉลาดในสิ่งต่างๆของชีวิต
ยิ่งกว่านั้น ไม่เพียงพระองค์ได้ประทานความเข้าใจที่รวดเร็ว และมุมมองที่ลึกซึ้งในความล้ำลึกของพระเจ้าแก่คุณแล้ว พระองค์ยังทำให้คุณปฏิบัติตามพระคำอีกด้วย “และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม” (เอเสเคียล 36:27)

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรอันอัศจรรย์ และโอกาสในการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในข้าพระองค์! การสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ได้ประทานสติปัญญาและความเข้าใจที่เหนือธรรมชาติแก่ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีเพื่อดำเนินชีวิตอย่างยอดเยี่ยม ด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ที่เปิดออกเพื่อรู้จักพระองค์มากขึ้นในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 11:2; เอเฟซัส 1:17-18; 1 ยอห์น 2:27


Comments are closed