อาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2015

ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ
The Power Of The Gospel

“เพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขา และให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรา” (กิจการ 26:18)

    ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปิดตาของมนุษย์ให้เห็นแสงสว่างของพระเจ้า เมื่อพระคำได้มาถึงมนุษย์ เขาได้รับนิมิต ไม่น่าแปลกที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105) สิ่งแรกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำกับคนบาปคือการเปิดตาของเขา เพราะว่าจนกว่าตาฝ่ายวิญญาณของคนๆ หนึ่งจะเปิดออก เขาก็จะยังคงอยู่ในความมืด

ดังนั้นในการอธิษฐานเผื่อคนที่อยู่รอบข้างคุณ ในครอบครัวของคุณ หรือในที่ห่างไกลที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ให้อธิษฐานว่าตาของพวกเขาจะเปิดออกเพื่อมองเห็น! ฤทธิ์เดชที่จะเปิดตาของพวกเขาคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ สื่อสารโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อพวกเขามาถึงพระคริสต์ พระองค์เปิดตาของพวกเขา แต่นั่นเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น พระองค์ทรงขยายสายตาของพวกเขาถึงอาณาจักรของพระเจ้าผ่านทางพระคำมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่พวกเขาศึกษาพระคำ ได้ยิน และเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์มากขึ้น พระองค์จะทรงเปิดตาของพวกเขาให้เข้าใจมากขึ้น เพื่อจะได้รู้และเดินในมรดกของพวกเขาในพระคริสต์

ประกาศข่าวประเสริฐต่อไป ไม่มีความรอดโดยปราศจากข่าวประเสริฐ พลังแห่งความรอดอยู่ในข่าวประเสริฐ และเกิดผลสำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้น และนั่นคือบทบาทที่คุณจะต้องเข้ามา พระคำกล่าวว่า “…ผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้” คุณเห็นหรือยังว่าทำไมคุณจึงควรมีหัวใจที่ลุกไหม้ในการแบ่งปันข่าวประเสริฐ? คุณคือคนงานแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้า ถูกแต่ตั้งไว้เพื่อหันคนบาปจากความมืดสู่ความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาสู่พระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ที่ประทานสายตาแก่ข้าพระองค์ให้เห็นความจริงแห่งอาณาจักรของพระองค์ ข้าพระองค์เดินในทางที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ตระหนักถึงการทรงเรียกของข้าพระองค์ในฐานะผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้ ขอให้ตาของคนมากมายทั่วโลกนี้ซึ่งยังอยู่ในความมืดได้ถูกเปิดออกสู่แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐ และพวกเขาจะถูกนำออกจากความมืดเข้าสู่แสงสว่าง และเข้าสู่อิสรภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระบุตรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16; กิจการ 20:32


Comments are closed