พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016

ฤทธิ์เดชเกิดผลสำหรับผู้ที่เชื่อ!
The Power Works For Those Who Believe

“พระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

    ฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีพร้อมเสมอ เพื่อช่วย อวยพร รักษา และเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ฤทธิ์เดชนั้นเกิดผลได้สำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้น โรม 1:16 เน้นย้ำในสิ่งนี้ กล่าวไว้ว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด…” นี่เป็นการทำให้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับบางคนที่เชื่ออย่างผิดๆ ยกตัวอย่างเช่น บางคนพูดว่า “ทุกคนที่ป่วยซึ่งพระเยซูอธิษฐานเผื่อ ได้รับการรักษา” แต่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเช่นนั้น

ในบางตอน พระคำกล่าวว่า “พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆ ให้หายหลายคน” (มาระโก 1:34) ในตอนอื่น พระคำกล่าวว่า พระองค์ “…และบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั้น พระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หาย” (มัทธิว 8:16) ดังนั้นเมื่อพระเจ้ากล่าวว่า “หลายคน” และเมื่อพระองค์กล่าวว่า “คนเจ็บป่วยทั้งหลาย” เราควรรู้ถึงความแตกต่าง แต่ข้าพเจ้าต้องการจะแสดงให้คุณเห็นถึงตอนหนึ่งที่การรักษาโรคนั้นยากสำหรับพระเยซู นั่นคือที่เมืองบ้านเกิดของพระองค์ นาซาเร็ท

พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าด้วยสิ่งที่พระองค์ทำ ผู้คนต่างบ่นพึมพำว่า “คนนี้เป็นช่างไม้ บุตรนางมารีย์มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือ และน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเรามิใช่หรือ” เขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์” (มาระโก 6:3) พวกเขาคุ้นเคยกับพระองค์พวกเขาจึงหมางใจในพระองค์ พวกเขารู้สึกหมางใจในพระองค์เพราะพระองค์ทำตัวแตกต่างออกไป พระคำบอกว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือ “พระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค” (มาระโก 6:5)

ถ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซู “กระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้” นั่นหมายความว่าพระองค์พยายาม พระองค์พยายามรักษา แต่มันไม่เกิดผล พระองค์ไม่สามารถทำการอันยิ่งใหญ่ได้ เช่นการเปิดตาคนบอด เปิดหูคนหูหนวก ทำให้คนง่อยเดินได้ พระองค์ไม่สามารถทำการอัศจรรย์เหล่านั้นได้ในนาซาเร็ท เพราะว่าผู้คนไม่ได้เชื่อ พระคำกล่าวว่าพระองค์ “ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อ” ความไม่เชื่อของพวกเขาขัดขวางฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งใส่ความเชื่อในวิญญาณของข้าพระองค์ ความเชื่อของข้าพเจ้าเข้มแข็งและไม่หวั่นไหว ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใคร และข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:5; มาระโก 11:23-24


Comments are closed