พุธ ที่ 7 ธันวามคม 2016

ฤทธิ์เดชภายในคุณ

The Power Inside You

“ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา” (เอเฟซัส 3:20)

    ความรับผิดชอบสำหรับชีวิตของคุณไม่ได้เป็นของพระเจ้ามากเท่ากับที่เป็นของคุณ บางคนโทษพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาและในโลกนี้ และนั่นก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ทรงเต็มด้วยฤทธิ์เดช ในพระองค์นั้นทุกสิ่งเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลง ฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์ที่คุณต้องการนั้นอยู่ภายในคุณแล้ว! เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องใช้มัน

ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา” ไม่ว่าพระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการทำงานของฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของคุณ คุณเห็นหรือไม่ว่าคุณไม่ควรที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และพระองค์ก็ไม่ใช่ผู้ที่ “ล่าช้า” ในการทำให้พระคำของพระองค์สำเร็จในชีวิตของคุณ คุณเป็นผู้ที่ใช้ฤทธิ์เดชนั้นที่อยู่ภายในคุณ

ไม่สำคัญว่าคุณต้องการอะไร จะเป็นการรักษาโรค การเพิ่มพูนทางด้านการเงิน งานใหม่ อยากมีลูก ต้องการการเติบโตและการขยายด้านการรับใช้ ธุรกิจ หรือในอาชีพการงานของคุณ ความสำเร็จในการเรียน ฯลฯ ฤทธิ์เดชในการทำให้เกิดขึ้นได้นั้นอยู่ภายในคุณ พระเยซูตรัสไว้ในกิจการ 1:8 “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…” ฤทธิ์เดชนั้นคือความสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และทางที่เร็วที่สุดในการใช้ฤทธิ์เดชนั้นคือการพูดภาษาแปลกๆ

1 โครินธ์ 14:4 กล่าวว่า “คนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้น…” นั่นหมายความว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้นได้เปิดตัวเองสู่ความเหนือธรรมชาติ เขาได้เร้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าจากภายใน ใน 2 ทิโมธี 1:6 เปาโลบอกทิโมธีให้ปลุกเร้าของประทานของพระเจ้าภายในเขา เปาโลกำลังหมายถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถอยู่นิ่งจนกว่าจะถูกใช้ น่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนปล่อยให้ฤทธิ์เดชนั้นอยู่นิ่งอยู่ภายในพวกเขา อย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ อธิษฐานในภาษาแปลกๆ บ่อยๆ และปลุกเร้าฤทธิ์เดชนั้น ใช้ฤทธิ์เดชที่มีอยู่

ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้รับการใช้งานเหมือนกันเมื่อคุณยืนยันพระคำของพระองค์ด้วยความกล้าหาญ พระเจ้าและพระคำของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อคุณประกาศพระคำเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใดก็ตาม คุณได้ปลุกฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ทำการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นั้น ถ้าคุณต้องการเห็นการปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตของพระเจ้า คงรักษานิสัยของการภาวนาพระคำ ใคร่ครวญและเปล่งพระคำออกมา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการใช้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ในขณะที่ข้าพระองค์พูดภาษาแปลกๆ ข้าพระองค์ได้ถูกนำเข้าสู่โลกที่สูงกว่าแห่งพระสิริ ที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครองในความชอบธรรมและความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:26-27; เอเฟซัส 5:18-19


Comments are closed