เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 201410

ฤทธิ์เดชผ่านทางถ้อยคำ
Power Through Words

“คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:9-10)

    ไม่เพียงพอที่จะรู้จักพระคำของพระเจ้าในใจของคุณ คุณจะต้องพูดออกมาด้วย นั่นคือวิธีการทำงาน! พระเจ้าสั่งโยชูวาว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี” (โยชูวา 1:8) ภาษาฮีบรูที่แปลว่า “ภาวนา” คือคำว่า “hagah” ซึ่งมีความหมายว่าใคร่ครวญ ตะโกน จินตนาการ พึมพำ พูด คุย หรือกล่าว เป็นมากกว่าการคิดถึงพระคำ คุณจะต้องกล่าวออกมา!

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นได้แสดงให้เราเห็นว่าการพูดในสิ่งที่คุณเชื่อนั้นคือพื้นฐานของหลักการฝ่ายวิญญาณ ซึ่งถ้าปราศจากการพูดแล้วก็ไม่สามารถรับของประทานแห่งความรอดได้ ความรอดจะสำเร็จได้โดยผ่านเงื่อนไขสองประการด้วยกัน: อันแรกคือ “เชื่อ” ในขณะที่อันที่สองคือ “ประกาศ” ถึงสิ่งที่คุณเชื่อ ทั้งสองจะต้องทำร่วมกันเพื่อให้ความรอดนั้นสมบูรณ์

เช่นเดียวกัน ในการดำเนินชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในพระคริสต์ ที่ซึ่งคุณชื่นชมผลดีของความรอดได้นั้น คุณจะต้องให้พระคำอยู่ที่ริมฝีปากของคุณเสมอ คุณจะต้องเชื่อและพูด บางคนพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีและกล่าวว่า “ฉันเชื่อพระคำของพระเจ้า แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมสิ่งต่างๆ จึงไม่ดีสำหรับฉัน” การเชื่อในพระคำเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ จนกระทั่งคุณใช้ริมฝีปากของคุณอย่างถูกต้องโดยพูดในสิ่งที่คุณเชื่อ

ปากของคุณได้ถูกประทานให้คุณเพื่อสร้างอนาคตของคุณและชีวิตแห่งชัยชนะของคุณ ชีวิตของคุณไปในทิศทางที่คุณประกาศออกมา คุณจะต้องกล่าวสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต แม้แต่ในเวลานี้ กล่าวพระคำเกี่ยวกับครอบครัวของคุณ การงาน ธุรกิจ การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ ปลดปล่อยฤทธิ์เดชที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณปรารถนา โดยการพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อออกมา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เป็นคำสั่งที่คงอยู่นิรันดร์ เพื่อความสำเร็จและชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์! ข้าพระองค์มีชีวิตในสุขภาพที่ดี ชัยชนะ และสันติสุข และข้าพระองค์กำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก ในขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระคำของพระองค์ตระหนักถึงฤทธิ์เดชและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์จำเริญขึ้นจากพระสิริสู่พระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 10:11; 15:23


Comments are closed