พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2013

ฤทธิ์เดชที่ทำงานภายในคุณ
The Power That Works In You

“ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร และในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน” (เอเฟซัส 3:20-21)

ช่างเป็นความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจจากข้อพระคัมภีร์ตอนต้น! กล่าวว่า “ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา” ข้อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “…ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ในสวรรค์” สิ่งนี้อธิบายว่าคุณมีหน้าที่ในการทำการอัศจรรย์ในชีวิตของคุณ พระสิริของพระเจ้าถูกสำแดงออกในชีวิตของคุณตามฤทธิ์เดชที่ทำงานในคุณ
ถึงแม้ว่าพระเจ้า ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ สามารถทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อคุณได้ พระองค์ไม่ทรงต้องการทำงานภายนอกคุณ คริสเตียนบางคนบ่อยครั้งรู้สึกท้อใจและไม่พอใจเพราะว่าพวกเขา “อธิษฐานให้พระเจ้าทำบางสิ่งเพื่อพวกเขา” แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้า พวกเขาคือคนที่ต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าภายในพวกเขา เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ในจดหมายของเปาโลถึงคนฟิลิปปี เราได้อ่านถึงคำพยานส่วนตัวของเขาที่เกิดผลเช่นนี้ เขาเข้าใจว่าความสามารถในการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่ได้อยู่ในสวรรค์ แต่อยู่ภายในเขา โดยพระวิญญาณ เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” สังเกตว่าเขาไม่ได้กล่าวว่า “เราสามารถทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังเรา” นี่คือคำพยานส่วนตัวของเขา เปาโลไม่สามารถคิดถึงความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ หรือความเป็นไปไม่ได้ เขารู้ถึงความสามารถของพระวิญญาณที่ถูกประทานให้เขาเพื่อทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติ และเขาพูดตามนั้นออกมา
จงตระหนักว่าพระเจ้าทรงอาศัยภายในคุณในความครบบริบูรณ์ของพระองค์ ซึ่งหมายถึงฤทธิ์เดชและกำลังทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ในวิญญาณของคุณ คุณจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นให้ทำงานเพื่อคุณได้อย่างไร? ก็โดยภาวนาพระคำและพูดภาษาแปลกๆ คุณสามารถนำฤทธิ์เดชนั้นให้ส่งผลออกมาในวันนี้ในทุกสิ่ง หรือในทุกส่วนในชีวิตของคุณได้

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ได้เติมเต็มทุกส่วนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้โดยผ่านทางพระคริสต์ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์จากภายใน! ข้าพระองค์เตรียมพร้อมสำหรับพระสิริของพระองค์ในวันนี้ โดยตระหนักถึงความสามารถที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณที่ทำงานในข้าพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:29; กิจการ 1:8; มีคาห์ 3:8


Comments are closed