อาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2017
ฤทธิ์เดชที่ทำงานภายในคุณ
The Power That Works In You
“ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน” (เอเฟซัส 3:20-21)

     ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการให้พระเจ้าทำให้กับคุณ ฤทธิ์เดชที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อยู่ภายในคุณแล้ว ไม่ได้อยู่ในสวรรค์ หลายคนคิดว่าเมื่อพวกเขาต้องการสิ่งใด พระเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์จากสวรรค์และแก้ไขสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่! ในฐานะคริสเตียนที่เป็นทารกที่ยังไม่เข้าใจสิ่งฝ่ายวิญญาณ คุณอาจจะติดต่อกับพระเจ้าในรูปแบบนั้นและได้รับผลลัพธ์บางอย่าง แต่ไม่นานนัก คุณจะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นเด็กๆ เหล่านั้นไป

เหมือนกับที่เราได้อ่านพบเกี่ยวกับอัครทูตในคริสตจักรยุคแรก เมื่อพวกเขาถูกข่มเหง พวกเขาอธิษฐานว่า “บัดนี้ พระองค์เจ้าข้า ขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขา และทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า ในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรค และโปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์เกิดขึ้น โดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์” (กิจการ 4:29-30) ในเวลานั้น พวกเขากำลังเติบโตในความเข้าใจถึงข่าวประเสริฐอยู่ ยังเป็นคริสตจักรแบเบาะอยู่

เราไม่ได้อ่านพบว่าพระเจ้าได้ “ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์จากสวรรค์” จริงๆ เพื่อทำการอัศจรรย์ที่พวกเขาได้ร้องขอ แต่พระคำกล่าวว่า “เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหว แล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ” (กิจการ 4:31) คำตอบของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พวกเขาได้รับ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า และเป็นฤทธิ์เดชทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสิ่งใดก็ตาม พระองค์ทรงสถิตภายในคุณ เมื่อมีเรื่องราวหรือความต้องการ ปลุกเร้าตัวคุณเองในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการภาวนาพระคำและพูดภาษาแปลกๆ เมื่อคุณทำเช่นนั้น ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณภายในคุณจะได้รับการเปิดใช้งาน
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ เพื่อให้เป็นไปตามชอบพระทัยของพระองค์ ฤทธิ์เดชของพระองค์ภายในข้าพระองค์ได้รับการเปิดใช้เพื่อนำพระพรและการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นในวันนี้ ข้าพระองค์ประกาศว่าชีวิตของข้าพระองค์เป็นเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำอย่างดี และข้าพระองค์นำผลออกมา ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล เพราะว่าข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:3; 2 ทิโมธี 1:7


Comments are closed