พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2015

ฤทธิ์เดชจากภายใน
Powered From Within

“แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8)

    ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ภายในของคุณมีความสามารถที่มีพลังในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ พลังนี้อยู่ภายในคุณโดยการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่จำเป็นต้องตกแต่งโดยพลังภายนอก เราเห็นสิ่งนี้ในชีวิตของพระเยซู ตลอดการรับใช้ของพระองค์ในโลกนี้ พระองค์ไม่เคยอธิษฐานขอพระบิดาให้ประทานฤทธิ์เดชแก่พระองค์ พระองค์ใช้ฤทธิ์เดชจากภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์! เป็นเช่นเดียวกันสำหรับพวกเราในวันนี้

ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ คุณรับฤทธิ์เดชนี้เข้ามาภายในคุณเมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบนท่าน พระองค์หมายความถึงฤทธิ์เดชภายใน – “dunamis” (ภาษากรีก) สิ่งที่พระองค์ตรัสจริงๆ แล้วคือ “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทาน “dunamis” (พลังภายใน) เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…” อะไรคือ “dunamis?”

คือคำที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า “dynamo” ซึ่งแปลว่าเครื่องปั่นไฟ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังจักรกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรทำงาน เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นวงกลม ดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสว่า “ท่านจะได้รับพระราชทาน dunamis” พระองค์หมายความว่าคุณจะได้รับฤทธิ์เดชภายในที่ไม่มีวันแห้งเหือด เมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานขอฤทธิ์เดชมากขึ้นจากพระเจ้า คริสเตียนบางคนอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า โปรดประทานฤทธิ์เดชมากขึ้นให้กับข้าพเจ้า” นั่นไม่ตรงตามพระคัมภีร์ พระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชทั้งหมดที่ต้องการให้กับคุณแล้ว พระองค์ทรงคาดหวังให้คุณใช้ฤทธิ์เดชนั้นเพื่อทำให้ชีวิตของคุณเต็มด้วยสง่าราศี

หลังจากได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และดำเนินในการรับใช้ตลอดสามปีของพระองค์ พระเยซูไม่เคยอธิษฐานของฤทธิ์เดชมากขึ้นจากพระเจ้า พระองค์ทำงานในฤทธิ์เดชที่อยู่ภายใน คุณสามารถใช้ฤทธิ์เดชนี้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และนำมาซึ่งความรุ่งเรือง สุขภาพ คำตอบ และแนวความคิดใหม่! 2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “…เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” มีฤทธิ์เดชที่อยู่ในคุณสำหรับชัยชนะในทุกวัน ความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัด และความได้เปรียบที่ไม่มีอะไรเทียบได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยกำลังของพระเจ้า! ข้าพเจ้าดำเนินไปโดยฤทธิ์เดชและพระสิริของพระองค์ในวันนี้ เต็มด้วยพระวิญญาณในสติปัญญา มีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณในทุกสิ่ง! ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดินขบวนแห่งชัยชนะเสมอไป จำเริญขึ้นและก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ! ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ของความได้เปรียบที่ไม่มีอะไรเทียบได้ ความโปรดปรานและความรุ่งเรือง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:29; ลูกา 24:49; ฟิลิปปี 4:13


Comments are closed