อังคาร ที่ 25 กันยายน 2018
ฤทธิ์เดชของพระเจ้า
HIS DIVINE POWER

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า…” (2 เปโตร 1:3)

   เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่ใช่หรือที่ทุกสิ่งที่เรามี และถูกสร้างในพระเยซูคริสต์ เป็นผลของฤทธิ์เดชของพระเจ้า ไม่ใช่ของเราเอง? เราไม่สามารถทำสิ่งใดเพื่อตัวของเราเองและโดยตัวของเราเองที่จะกลายเป็นทายาทของพระเจ้าและทายาทร่วมของพระคริสต์ โดยตัวของเราเอง เราไม่สามารถเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต, ผู้ชนะ และผู้มีชัยในชีวิต! แต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำให้เรามีและดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติได้

เนื่องจากทุกสิ่งที่เราเป็น, ทุกสิ่งที่เรามี และทุกสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราในพระคริสต์เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า นั่นหมายความว่าชีวิตของเราไม่ได้ขาดอะไรเลย เพราะว่าฤทธิ์เดชซึ่งนำสิ่งเหล่านั้นมานั้นสมบูรณ์แบบและไม่มีขีดจำกัด ไม่น่าแปลกใจที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเราสมบูรณ์ในพระคริสต์ ไม่มีสิ่งใดที่ขาดหายไปจากสุขภาพ, การเงิน, การงาน,ครอบครัวของคุณ ฯลฯ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณนั้นสมบูรณ์แบบ ฮาเลลูยา!

นี่คือสิ่งอื่นที่สำคัญมาก นอกจากการให้ทุกสิ่งที่เราจำเป็นต่อชีวิตและการดำเนินตามทางพระเจ้าผ่านทางฤทธิ์เดชของพระเจ้า พระองค์ยังได้ทรงประทานฤทธิ์เดชแบบเดียวกันในการดำเนินชีวิตโดยการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งผ่านทางพระองค์ ดำเนินชีวิตอยู่ในคุณในวันนี้ กิจการ 1:8 กล่าวว่า “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน…”

ฤทธิ์เดชคือความสามารถที่เคลื่อนไหวอยู่ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับพระองค์ คุณก็สามารถทำสิ่งใดก็ได้ พระองค์ได้ทรงประทานความสามารถของพระเจ้าที่จะสงวนรักษาคุณในชีวิตที่เหนือธรรมชาติ เพื่อเดินบนน้ำ! คุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้ คุณสามารถทำให้น้ำพุ่งออกมาจากถิ่นทุรกันดารได้ ช่างเป็นชีวิตที่ดีจริง ๆ ! ช่างเป็นข่าวที่ประเสริฐจริง ๆ !

เมื่อเปาโลเขียนถึงโครินธ์ ท่านกล่าวว่า “ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5) คุณมีความสามารถที่จะทำหน้าที่หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างยอดเยี่ยม คุณมีฤทธิ์เดชที่จะทำสิ่งที่จินตนาการไม่ได้, คิดไม่ถึง และเป็นไปไม่ได้ “ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา” (เอเฟซัส 3:20)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ฉันทำสิ่งที่พิเศษได้สำเร็จ เป็นความสำเร็จซ้อนความสำเร็จ ฉันมีความสามารถที่จะทำหน้าที่หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างยอดเยี่ยม และมีมีฤทธิ์เดชที่จะทำสิ่งที่จินตนาการไม่ได้, คิดไม่ถึง และเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงดำรงอยู่ในฉัน

ศึกษาเพิ่มเติม ฮีบรู 12:2; ลูกา 1:37; เอเฟซัส 3:20


Comments are closed