อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2013

ฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำ
The Power Of Words

“เจ้าจึงติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำพูดจากปากของเจ้า” (สุภาษิต 6:2)

    การเปลี่ยนแปลงคือบางสิ่งที่เราทุกคนต้องการ ควรจะมี และปรารถนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงจากสง่าราศีสู่สง่าราศี ในงานของคุณ ธุรกิจ การเงิน ครอบครัว ฯลฯ คุณควรที่จะปรารถนาอยู่เสมอในการก้าวหน้าที่ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะว่าทางของผู้ชอบธรรมนั้นเหมือนแสงสว่าง ที่ส่องสว่างมากขึ้นจนเต็มวัน (สุภาษิต 4:18)

การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกหรือด้านลบ ผลลัพธ์นั้นมาจากถ้อยคำที่คุณให้ความสนใจ และความคิดที่เกิดขึ้นในใจของคุณ พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์อยู่เสมอที่จะได้ยินและคิดอย่างถูกต้อง ในมาระโก 4:24 พระองค์ตรัสว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ท่านฟังให้ดี…” และในลูกา 8:18 พระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ…” วิธีที่คุณฟังนั้นสำคัญพอๆ กับสิ่งที่คุณได้ยิน เพราะว่าวิธีที่คุณฟังบ่อยครั้งจะกำหนดท่าทีและการตอบสนองของคุณ เช่นเดียวกับความสามารถที่จะใช้พลังของถ้อยคำที่มาถึงคุณ

ถ้อยคำสร้างหรือทำลาย ชีวิตของเราได้รับอิทธิพลโดยถ้อยคำ บรรยากาศภายในบ้านของคุณขึ้นอยู่กับถ้อยคำที่พูดกันภายในบ้าน ความสัมพันธ์ของคุณถูกสร้างขึ้นบนถ้อยคำ ชีวิตของเราต้องพึ่งพาในถ้อยคำ ไม่เพียงแต่ที่ถ้อยคำจะมีผลกระทบต่อท่าทีของเรา ถ้อยคำยังมีผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ของเราด้วย ไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในความเชื่อหรือในความกลัว สิ่งที่เป็นตัวกำหนดคือสิ่งที่คุณได้ยิน เพราะว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยิน (พระคำของพระเจ้า: ข้อมูลด้านบวก) ในขณะที่ความกลัวนั้นเกิดจากข้อมูลด้านลบ

หลายคนทุกวันนี้อ่อนระอาใจจากการได้ยินข่าวเกี่ยวกับการถดถอยของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามยังมีผู้หนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ พระคำของพระองค์เป็นเหมือนเดิม เมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ พระเยซูตรัสว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” (มัทธิว 24:35) พระองค์ได้ประทานพระคำของพระองค์แก่เราในฐานะตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนเราจะสง่าราศีสู่สง่าราศี “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (2 โครินธ์ 3:18)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าประกาศว่ามีความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความยินดี และการเพิ่มพูนในชีวิตของข้าพเจ้าและของคนที่ข้าพเจ้ารัก โดยผ่านทางฤทธิ์เดชและอิทธิพลแห่งพระคำของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า ชัยชนะ การเลื่อนขั้น และความสำเร็จเป็นของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; มัทธิว 12:37


Comments are closed