ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ ผ่านทางคุณ
HIS POWER THROUGH YOU

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

     เนื่องจากการบังเกิดใหม่คุณจึงเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณมี และสามารถส่งผ่านและถ่ายโอนฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ เช่นเดียวกับที่การถ่ายเทของฤทธิ์อำนาจของพระองค์สามารถมาที่วัสดุที่ถูกนำมาจากร่างกายของเปาโลได้ (กิจการ 19:11-12) ทุก ๆ สิ่งที่มาจากคุณ หรือสัมผัสกับคุณ ได้รับการถ่ายเทด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า การถ่ายเทแบบนี้นำมาซึ่งศักยภาพที่พิเศษ

ไม่มีสิ่งใดที่สัมผัสกับคุณ ซึ่งไม่มีการตกค้างของพระวิญญาณ เพราะว่าคุณมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ คุณเป็นภาชนะที่บรรจุพระเจ้าไว้ “…เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา…” (2 โครินธ์ 6:16) คุณเป็นสำนักงานใหญ่ของพระเจ้า เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของพระองค์ พระองค์แสดง และสำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ผ่านทางคุณ คุณเป็นผู้แจกจ่ายพระคุณทุกอย่าง และพระลักษณะแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์ อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นอีกครั้ง

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังแบ่งปันพระวจนะกับบางคน คุณสามารถที่จะถ่ายเทการเจิมไปสู่บุคคลนั้นผ่านทางถ้อยคำของคุณ พระวิญญาณของพระเจ้าในคุณถ่ายเทฤทธิ์อำนาจ และสิทธิอำนาจของพระองค์ให้แก่ถ้อยคำของคุณ ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตของคนที่คุณกำลังทำพันธกิจกับพวกเขาอยู่ ความรัก, ความเมตตาสงสาร และการทรงสถิตของพระองค์ไหลผ่านจากคุณไปสู่พวกเขา ทำให้พวกเขารับรู้ถึงความรัก และความชอบธรรมของพระองค์

นี่คือ สิ่งที่เราเห็นในพันธกิจของพระเยซูเจ้า และอัครทูต การมหัศจรรย์, หมายสำคัญ และการอัศจรรย์ ที่โดดเด่น ซึ่งพวกเขาได้กระทำ ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ เพียงเพื่อให้เราได้อ่าน และรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำเท่านั้น แต่เพื่อพวกเราจะได้รับแรงบันดาลใจ และรู้วิธีที่จะทำแบบเดียวกันในวันเวลาของเรา ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณองค์เดียวกันด้วย

จงตระหนักว่า คุณเป็นพาหะของการทรงสถิตของพระเจ้า คุณเป็นท่อแห่งพระสิริของพระองค์ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระองค์ต้องการให้เราได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณอย่างสม่ำเสมอ (เอเฟซัส 5:18) เมื่อคุณได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณ ผลอย่างหนึ่ง คือ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะไหลล้นออกมาจากคุณ
คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ สำหรับฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ และทำงานอยู่ในเวลานี้ เพื่อถ่ายเทพระคุณ และความชอบธรรมไปสู่คนมากมายในวันนี้ ข้าพระองค์เดินอยู่ในพระพรที่ครบบริบูรณ์ของพระพรจากพระเจ้า และในความพอเพียงของพระคริสต์ ซึ่งทำงานอยู่โดยอำนาจ, สติปัญญา และความยอดเยี่ยมของพระวิญญาณ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; กิจการ 1:8


Comments are closed