วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ
His Power At Work In You

“ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน” (เอเฟซัส 3:20-21)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้สร้าง พระองค์เป็นผู้ปฏิบัติงานของพระเจ้า ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำก็ทำผ่านฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทุกวันนี้อาศัยอยู่ในตัวเราและทำงานในและผ่านตัวเรา

ตั้งแต่วันเพ็นเทคอสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาที่แผ่นดินโลกเพื่อทำพันธกิจของพระองค์ต่อ และพระองค์ทรงอยู่ที่นี่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ดังนั้นวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทำงาน หรือ “ทำ” สิ่งใดเพื่อเราจากสวรรค์ นั่นคือพระองค์ทำสิ่งที่คุณขอหรือปรารถนาให้พระองค์ทำตามฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์ (ฮีบรู 4:10)

แล้วพระเยซูล่ะ พระองค์กำลังทำงานอยู่ในสวรรค์ใช่ไหม? ไม่ใช่ พระองค์นั่งอยู่ กำลังพักผ่อน (เอเฟซัส 1:20) นั่นหมายความว่าเมื่อผู้คนอธิษฐานและทูลขอสิ่งต่างๆ และเชื่อว่าพระองค์ “กำลังทำ” บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ทำ อย่างไรก็ตามเราเข้าใจว่าเมื่อสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือการทำงานของฤทธิ์อำนาจของพระองค์

จงคิดแบบนี้ เมื่อรัฐบาลของประเทศใดๆ ทำบางสิ่งบางอย่าง ประธานาธิบดีจะได้รับเครดิตหรือถูกตำหนิ แต่ประธานาธิบดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดในเรื่องนี้ นั่นคือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบงานตามสิทธิอำนาจที่ประธานาธิบดีมอบให้

อย่างไรก็ตามเราอาจให้เครดิตแก่ประธานาธิบดี เพราะว่าเป็นนโยบายและสิทธิอำนาจของเขาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งนี้ เช่นเดียวกันฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับคุณ และผ่านทางฤทธิ์อำนาจนั้น
พระเจ้าก็สามารถทำได้มากกว่าที่คุณจะทูลขอหรือคิดได้ พระองค์สามารถทำได้มากกว่าสิ่งที่คุณต้องการ คาดหวัง และจินตนาการได้ ผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่อยู่ในตัวคุณ จงตระหนักถึงพระเจ้าที่อยู่ภายใน จงรับรู้และใช้ฤทธิ์อำนาจที่อัศจรรย์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวคุณเพื่อประโยชน์ของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่กำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ ทั้งให้ปรารถนาและทำตามความพอใจของพระองค์ ข้าพระองค์ไวต่อการนำและการชี้นำของพระองค์ และด้วยพระคุณของพระองค์ผ่านทางวิญญาณ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์สามารถทำทุกสิ่งได้โดยผ่านทางฤทธิ์อำนาจอันทรงพลังของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 2:12-13; ฟิลิปปี 4:13; ฮีบรู 4:10


Comments are closed