อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2018
ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ
POWER OF THE SPIRIT

แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน… (กิจการ 1:8)

     ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราไม่ได้เป็นคนธรรมดา เราไม่ได้เป็นเหยื่อในชีวิต ถ้าคุณพบว่าตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดี หรือ สถานการณ์ที่หมดหวัง จงทำใจดี ๆ ไว้ คุณมีสิ่งที่จะทำให้เกิดชัยชนะ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความทุกข์ยากของคุณ มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวคุณ นั่นคือ ชีวิต และฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่จะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คำว่า “ฤทธานุภาพ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้น จริง ๆ แล้ว คือคำว่า “ฤทธิ์อำนาจ” (dunamis) ในภาษากรีก และมันแปลว่า ฤทธิ์อำนาจ หรือ ความสามารถที่จะทำให้เกิด หรือ มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลง มันหมายถึง ความสามารถที่จะทำให้เกิดการมหัศจรรย์ ฤทธิ์อำนาจ หรือความสามารถ ที่เหนือกว่าตัวของคุณเอง! มันคือ “ฤทธิ์อำนาจที่กำลังทำอยู่” และบางครั้งถูกแปลว่า “กำลัง” มันยังหมายความว่า ฤทธิ์อำนาจของความยอดเยี่ยม; ความสามารถพิเศษที่จะมีประสิทธิภาพ หรือเกิดผลในทุกสิ่งที่คุณทำ นี่คือ ชีวิตที่เรามีในพระคริสต์ นั่นคือ ชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมาย และพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์!

ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสใน 2 โครินธ์ 3:5 ว่า “ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า” ความสามารถของคุณที่จะทำอะไรก็ได้ เหตุผลที่คุณสามารถประสบความสำเร็จในอะไรก็ได้ ฤทธิ์อำนาจแห่งความยอดเยี่ยม และความสามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆของคุณ คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณ 2 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า “…เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง”

ดังนั้น ถ้าคุณกำลังดิ้นรนในชีวิต ถ้าดูเหมือนกับว่า คุณกำลังต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ได้รับความสำเร็จที่น้อยกว่ามาก ก็เป็นไปได้ว่า คุณไม่ได้ตระหนักถึง หรือฉวยโอกาสของฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่อยู่ในคุณ เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ โดยความสามารถของพระคริสต์ ซึ่งอยู่ในข้าพเจ้า” ผู้เผยพระวจนะมีคาห์ยืนยันว่า “…แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดช คือ ด้วยพระวิญญาณของพระยาห์เวห์…” (มีคาห์ 3:8)

จงตระหนักรู้ และฉวยโอกาสของฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ ซึ่งอยู่ในคุณ ผ่านทางฤทธิ์อำนาจนี้ คุณสามารถทำสิ่งที่คิดไม่ถึง, สิ่งที่จินตนาการไม่ได้ และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ “ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอ หรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา” (เอเฟซัส 3:20) นี่คือ ความเป็นคริสเตียน นั่นคือ ชีวิตแห่งการครอบครอง คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อมองหาความช่วยเหลือ ฤทธิ์อำนาจทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในคุณแล้ว ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงใช้สิ่งนี้
คำอธิษฐาน

     ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์สมบูรณ์แบบ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ปรารถนา และทำสิ่งซึ่งทำให้พระองค์พอพระทัยตลอดเวลา ข้าพระองค์กำลังทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์สำเร็จ และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับพระสิริในข้าพระองค์ในวันนี้ ในพระนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 15:18-19; กิจการ 6:8; ลูกา 4:14


Comments are closed