เสาร์ ที่ 14 เมษายน 2018
ร้องเพลงและสดุดีจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
Singing And Making Melody To The Lord

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:18-19)

    ร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหนึ่งในวิธีการอยู่ในการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ บ่อยครั้งทีเดียวที่พระวิญญาณบรรจุเพลงบทใหม่ในใจ คุณอาจจะตื่นขึ้นมาด้วยเนื้อเพลงหรือทำนองในวิญญาญ ไม่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อย่าดับพระวิญญาณ ปล่อยให้เพลงบทใหม่ไหลไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นการปรนนิบัติไปยังพระเจ้า

มีฤทธิ์อำนาจมากในบทเพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงนมัสการ การนมัสการเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณซึ่งมีอำนาจอย่างมากในการต่อสู้แห่งความเชื่อ (อ่านตัวอย่างของเปาโลและสิลาสใน กิจการ 16:25-26) เมื่อคุณเผชิญความท้าทาย ร้องเพลงต่อพระเจ้า ร้องจนกว่าความเชื่อจะปรับระดับในวิญญาณของคุณ ร้องด้วยวิญญาณ และร้องเพลง

เช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะเอเสเคียล พระวิญญาณจะยกระดับคุณ และทรงตั้งคุณให้ยืนขึ้น (เอเสเคียล 2:2) พระองค์จะยกระดับพระคำในชีวิตของคุณ “พระเจ้าที่อยู่ในเรายิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” เมื่อคุณนมัสการและพูดภาษาแปลกๆ ไม่ช้าไม่นานคุณจะหลงรักพระวิญญาณบริสุทธิ์

คุณสามารถยกระดับความเชื่อจากความเชื่อที่มีในเวลานี้โดยร้องบทเพลงฝ่ายวิญญาณ ธุรกิจที่ดูเหมือนจะล้มเหลวจะกลับมามีชีวิต การเงินที่ตกต่ำจะรับการการกู้ขึ้นอย่างอัศจรรย์ สิ่งเหล่านี้และมากกว่านี้เกิดขึ้นโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าคุณปฏิบัติพระคำ ถ้าคุณลองเพลงและเปล่งทำนองในจิตใจต่อพระเจ้าตามที่พระคำบอก

คำอธิษฐาน

    ข้าพระองค์จะสาธุการแด่พระองค์ และปากข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เรื่อยไป ข้าพระองค์ป่าวประกาศศักดิ์ศรีและร้องถึงพระสิริของพระองค์ ความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์อันยิ่งใหญ่สำแดงในชีวิตของข้าพระองค์และทั่วทั้งโลกนี้ ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้พลังที่มีชัยเหนือวิกฤติ และพระคุณที่จะมีชัยเหนือทุกสถานการณ์ ในพระนามพระเยซู เอเมน

ศึกษาเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 6:12; 1โครินธ์ 16:13


Comments are closed