เสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2017
รู้จักและชื่นชมในมรดกของคุณ
Knowing And Enjoying Your Inheritance

“เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา” (1 โครินธ์ 2:12)

    1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” ไม่มีอะไรที่จะชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้ว 2 เปโตร 1:3 เน้นย้ำในความจริงเดียวกันนี้ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง…” ไม่มีอะไรที่คุณต้องการในวันนี้ซึ่งไม่ได้มีไว้เพร้อมแล้วสำหรับคุณโดยพระเจ้า

อย่างไรก็ดี ไม่มีทางที่คุณจะสามารถรับเอาพระพรของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของคุณได้ถ้าคุณไม่รู้จักพระคำ ผ่านทางพระคำนั้น คุณได้ค้นพบมรดกของคุณ แต่ยังมีมากกว่านั้น เป็นสิ่งหนึ่งในการค้นพบมรดกของคุณ แต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการที่จะได้ชื่นชมกับมรดกนั้น และนั่นคือเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามามีส่วนร่วม เราได้อ่านในข้อพระคำตอนต้นส่วนที่เป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา พระองค์ช่วยให้เรารู้จักของประทานจากพระเจ้าสำหรับเรา สิ่งที่ได้ประทานให้แก่เราโดยพระเจ้า

และในข้อที่สิบสามได้กล่าวว่า “และเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้…” (1 โครินธ์ 2:13) คุณสังเกตเห็นหรือไม่? พระองค์ช่วยให้เรารู้ และสอนให้เราพูดในสิ่งที่เรารู้ นั่นคือกุญแจของการชื่นชมกับมรดกของคุณ การพูดยืนยันในสิ่งนั้นทำให้มรดกกลายเป็นจริงชีวิตในความสมบูรณ์ สามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ ความชอบธรรม สันติสุข การรักษาและสุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง การยกโทษ ฯลฯ เป็นบางส่วนของพระพรอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เราเพื่อให้เราได้ชื่นชมอย่างมีอิสระ ให้เรากล่าวออกไป

ฟีเลโมน 1:6 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์” ตระหนักถึงสิ่งดีภายในคุณไม่ได้หมายความว่ารู้ถึงพระพรที่คุณมีในพระคริสต์เท่านั้น แต่หมายความว่ารู้และยืนยันในพระพรและมรดกของคุณในพระคริสต์ หมายความว่าตระหนักและกล่าวออกมาในสิ่งที่คุณเป็น ทั้งหมดที่คุณมี และทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในพระคริสต์! ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์รักพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักถึงพระพรอันอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และสอนให้ข้าพระองค์รู้ว่าจะชื่นชมกับพระพรเหล่านั้นได้อย่างไร! ชีวิตในความสมบูรณื สามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ ความชอบธรรม สันติสุข การรักษาและสุขภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยมเป็นของข้าพระองค์ในเวลานี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:13; 1 ทิโมธี 6:17


Comments are closed