พุธ ที่ 12 มีนาคม 2014

รู้จักเสียงของพระองค์
Knowing His Voice

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

     พระเยซูตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา” (ยอห์น 10:27) พูดอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าคุณเป็นของพระคริสต์ คุณก็จะไม่มีปัญหาในการรู้จักเสียงของพระองค์ หลายคนสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ในการได้ยินเสียงของพระเจ้า ในโลกที่มีเสียงต่างๆมากมาย ถ้อยคำของพระเยซูในยอห์น 10:2-5 กล่าวว่า “แต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป เมื่อท่านต้อนแกะของท่าน ออกไปหมดแล้ว ก็เดินนำหน้า และแกะก็ตามท่านไป เพราะรู้จักเสียงของท่าน ส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่น”

ยิ่งคุณศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด คุณก็จะรู้จักเสียงของพระเจ้าได้ดีขึ้นเท่านั้น เพราะว่าพระเจ้าและพระคำของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน พระองค์ตรัสผ่านทางพระคำของพระองค์ แม้ว่าถ้าพระองค์จะประทานคำเผยพระวจนะหรือถ้อยคำจากพระวิญญาณ ก็จะสอดคล้องกับพระคำของพระองค์ โดยผ่านทางการภาวนาพระคำของพระองค์อย่างต่อเนื่อง เสียงของพระองค์ก็จะชัดเจนขึ้นสำหรับคุณ และพระพรของพระองค์จะถูกสำแดงออกในทุกสิ่งที่คุณทำ โยชูวา 1:8 กล่าวว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี”

ในฐานะคริสต์เตียน ถ้าคุณพบว่าเป็นการยากที่จะรู้จักเสียงของพระเจ้า คุณจำเป็นจะต้องฟังและรับพระคำของพระองค์เข้าในวิญญาณของคุณต่อไป เพื่อที่จะไวต่อเสียงของพระองค์ คุณจะต้องพัฒนาความหิวกระหายสำหรับพระคำพระเจ้า โคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น…” เสียงของพระวิญญาณของพระเจ้าได้สำแดงแก่คุณผ่านทางพระคัมภีร์ ยิ่งกว่านั้น คุณต้องเรียนรู้ที่จะกระทำตามพระคำอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณได้รับคำสั่งหรือคำแนะนำจากพระคำของพระเจ้า อย่ารอช้า กระทำอย่างรวดเร็ว นั่นคือการเรียนรู้ในการฝึกวิญญาณของคุณ

ยิ่งกว่านั้น การอธิษฐานในพระวิญญาณ นั่นคือการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ ช่วยทำให้วิญญาณของคุณพร้อมในการรับแนวความคิดของพระเจ้า นิมิต และแผนการของพระองค์ ยิ่งคุณอธิษฐานในภาษาแปลกๆมากเท่าใด วิญญาณของคุณก็จะไวต่อเสียงของพระองค์มากเท่านั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าทราบถึงเสียงและการนำของพระวิญญาณ เพราะว่าข้าพเจ้าคือบุตรของพระเจ้า ข้าพเจ้าไวต่อการตอบสนองต่อแนวทาง คำสั่ง และคำปรึกษาจากพระคำของพระเจ้า และจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ภายในข้าพเจ้า อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:16; สุภาษิต 4:20-22; อิสยาห์ 55:10-11


Comments are closed