เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2018
รู้จักพระองค์เกินกว่าประสาทสัมผัส
KNOWING HIM BEYOND THE SENSES

และให้รู้จักความรักของพระคริสต์ ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้า อย่างเต็มเปี่ยม (เอเฟซัส 3:19)

     ผมต้องการให้คุณตั้งใจดูการเลือกใช้คำของอัครทูตเปาโล เขากล่าวว่า “และให้รู้จัก ในความรักของพระคริสต์ ซึ่งเกินความรู้” คุณจะสามารถรู้จักบางสิ่ง ซึ่งเกินความรู้ได้อย่างไร? ในที่นี้ เขาจำแนกระหว่างความรู้ 2 ชนิด นั่นคือ ความรู้ที่เกิดจากการเปิดเผยสำแดง และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คำที่แปลว่า “รู้จัก” ในที่นี้ คือ คำว่า “กีโนสโก” (ginosko) ซึ่งหมายความว่า ความรู้จากการเปิดเผยสำแดง

สำหรับคำอื่นซึ่งแปลว่า “ความรู้” อัครทูตเปาโลเลือกใช้คำภาษากรีกคำอื่นว่า “โนซิส” (gnosis) ซึ่งเป็นความรู้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมทางสติปัญญา นี่คือ ความรู้ที่ได้รับผ่านทางประสาทสัมผัสทางร่างกาย การเข้าใจถึงความรักของพระคริสต์อยู่เหนือกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือความรู้ทางสติปัญญา สิ่งนี้ต้องใช้การเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณ

ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่มีสิ่งที่ตายตัว กฎทั้งหมดขึ้นอยู่กับทฤษฏี และสมมติฐาน อย่างไรก็ดี ความรู้ที่เกิดจากการเปิดเผยสำแดงนั้นไม่มีสมมติฐาน วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเปิดเผยถึงความรักของพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้สำแดงบนไม้กางเขนที่กลโกธาได้

ไม่ว่าคุณจะศึกษาหนังสือเล่มใดในโลกนี้ คุณก็จะไม่สามารถเข้าใจถึงความสำคัญ และความหมายของการตาย, การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ได้ คุณอาจรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งอาจจะสามารถบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์บนไม้กางเขนได้ แต่คุณจะไม่มีความเข้าใจ ซึ่งจะสามารถประทานให้แก่คุณได้ทางการเปิดเผยสำแดงของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น

ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นสามารถถูกเขียนแบบนี้ว่า “และให้กีโนสโกในความรักของพระคริสต์ ซึ่งเกินโนซิส” นี่หมายความว่า รู้จักความรักของพระคริสต์ ซึ่งเกินประสาทสัมผัส และความหมายของมนุษย์ แต่เป็นไปตามการเปิดเผยสำแดง คุณสามารถเป็นคริสเตียนเป็นเวลาหลายปี หรือแม้กระทั่งเป็นนักเทศน์ แต่ก็ยังไม่รู้จักว่า ความรักของพระเจ้าเป็นอย่างไร

การทรงเรียกของเรา คือ การรู้จัก และสำแดงความรักของพระเจ้า ส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ ก็คือการประทานความรู้แห่งการเปิดเผยสำแดงนี้แก่คุณ พระองค์สอนพระวจนะแก่คุณ และประทานความเข้าใจในเรื่องความลับ และความล้ำลึกของแผ่นดินของพระเจ้าแก่คุณ ดังนั้น การพึ่งพาพระองค์ และการยืนยันว่า พระองค์ทรงอยู่กับคุณ เพื่อสอน และเปิดเผยพระวจนะให้แก่คุณในขณะที่คุณศึกษา จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงเปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็นความรู้ที่แท้จริง ซึ่งสามารถถูกพบได้ในพระวจนะของพระองค์เท่านั้น โดยการบังเกิดใหม่ ข้าพระองค์ได้ถูกนำเข้าไปสู่ความรู้ที่พิเศษนี้ ซึ่งได้ให้พลังจากพระเจ้าและทำให้ข้าพระองค์สามารถเดินในความบริบูรณ์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; 1 โครินธ์ 2:14


Comments are closed