พฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2015

รู้จักพระคำเพื่อตัวคุณเอง
Know The Scriptures For Yourself

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

    อาจารย์เปาโลเขียนสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ แต่ก็ยังเป็นคำสั่งสอนแก่ทิโมธีซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ได้รับการเสริมสร้างด้วยสิ่งฝ่ายวิญญาณตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็ก “และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3:15)

สังเกตว่าพระคำสามารถทำให้คุณฉลาดได้! เปาโลได้ชี้ให้ทิโมธีเห็นในสิ่งนี้ ถ้าพระคำสามารถทำให้ทิโมธีมีสติปัญญา พระคำก็สามารถทำให้ทุกคนที่ซึมซับพระคำนั้นมีสติปัญญาได้ด้วยเช่นกัน พระคำนั้นจะประทานสติปัญญาที่สอดคล้องกับความรอดของพระเจ้าให้แก่คุณ ไม่ใช่สติปัญญาของโลกนี้

คำว่า “ความรอด” ที่ใช้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นนั้นรวมถึงทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเรา และประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ซึ่งรวมทั้งการรักษาและสุขภาพ ความสำเร็จ ความรอดจากบาป ความรุ่งเรืองทั้งทางร่างกาย วิญญาณ ทรัพย์สิ่งของ การเงิน และความคิด ชีวิตแห่งความชอบธรรมและการปกครอง ฯลฯ เมื่อคุณศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า สติปัญญาในการจัดการกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรอดเข้าในชีวิตของคุณ จะถูกใช้ภายในคุณ

ถ้าพระคัมภีร์สามารถทำให้คุณมีสติปัญญาได้ และมีประโยชน์ในการสั่งสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรมแล้ว จะไม่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือที่จะศึกษาพระคำ? ดังนั้นจงศึกษาและรู้จักพระคำเพื่อตัวคุณเอง 2 ทิโมธี 2:15 กล่าวว่า “จงหมั่นศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง ศึกษาพระคำในทันที และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่องสว่างในวิญญาณของคุณด้วยการสำแดงอันอัศจรรย์

2 ทิโมธี 3:16 กล่าวว่า “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม” ผ่านทางพระคำ คุณได้รับหนทางเฉพาะสำหรับชีวิตของคุณ วิญญาณของคุณได้รับการเตรียมเพื่อทิศทางที่เฉพาะเจาะจง คุณพัฒนาแนวความคิดแห่งความชอบธรรม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำที่ศักดิ์สิทธิ์แก่ข้าพระองค์ เพราะว่าพระคำนั้นสามารถทำให้ข้าพระองค์มีปัญญาถึงความรอด เมื่อข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำของพระองค์อย่างขะมักเขม้นในวันนี้ ข้าพระองค์ถูกสถาปนาและเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถวิเคราะห์อย่างถูกต้อง แยกแยะได้ถูกต้อง จัดการอย่างถูกต้อง และมีทักษะในการสอนพระคำแห่งความจริง เพื่อที่จะมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นๆ ด้วยพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 17:11; มาระโก 12:24; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed