พฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2014

รู้จักพระคำด้วยตัวคุณเอง
Know The Word For Yourself

“จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” (2 ทิโมธี 2:15)

    ในการที่คุณจะมีชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี และเต็มล้นด้วยการสำแดงแห่งน้ำพระทัย ความชอบธรรม และสง่าราศีของพระเจ้า คุณจะต้องรู้จักพระคำด้วยตัวของคุณเองและดำเนินชีวิตตามพระคำนั้น ผู้ที่ไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าก็แทบจะไม่สามารถทำให้แผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพวกเขาได้ พระคำของพระเจ้าสร้างคุณ (1 เปโตร 1:23) นอกจากคุณจะดำเนินชีวิตโดยพระคำ คุณจะไม่สามารถเป็น “คุณ” ที่พระเจ้าวาดฝันไว้ หรือทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณได้ นี่คือเหตุผลที่เราสอนพระคำและหนุนใจให้ลูกของพระเจ้าเป็นผู้เรียนรู้พระคำ คุณจะต้องรู้จักพระคำด้วยตัวคุณเอง

อย่าดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของสมมติฐาน อย่าให้คนอื่นมีอิทธิพลกับคุณด้วยความเห็นตาม “หลักศาสนา” เกี่ยวกับพระเจ้า อย่ายอมรับว่าบางสิ่งมาจากพระเจ้าเพียงเพราะว่าสิ่งนั้นฟังแล้วดูดี หรือเป็นไปตามหลักศาสนา พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 5:39 ว่า “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์…” เปาโลกล่าวไว้ใน 2 ทิโมธี 2:15 “จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” พระคำของพระเจ้าคือการสำแดงความคิดของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระองค์ถูกเขียนและสำแดงเพื่อเรา เป็นโอกาสพิเศษที่คุณสามารถศึกษาพระคำได้ด้วยตัวของคุณเอง เข้าใจพระคำ และดำเนินชีวิตตาม! เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่!

ระดับของสง่าราศีและชีวิตแห่งชัยชนะของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ของคุณในพระคำของพระเจ้า และระดับการนำไปใช้ในชีวิตของคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคริสเตียนมานานขนาดไหน แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้และใช้พระคำนั้นได้ดีเท่าไร ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสพิเศษในการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ได้ประทานความเข้าใจในพระคำแก่เรา! พระองค์คือผู้เขียนพระคัมภีร์ ดังนั้นเมื่อคุณศึกษา คุณสามารถพึ่งพาพระองค์ให้นำพาคุณ และประทานความเข้าใจในข้อความล้ำลึกนั้น

ให้ความสนใจและเวลาของคุณกับพระคำ ศึกษาและใส่ใจ ถ้าคุณต้องการดำเนินชีวิตที่เกินธรรมดา สามารถทำได้โดยทางพระคำผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพระคำของพระองค์เป็นการส่วนตัว เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตการเป็นคริสเตียนของข้าพระองค์ ขณะเมื่อข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำในวันนี้ ข้าพระองค์อยู่บนน้ำพระทัยและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ และผลของข้าพระองค์เป็นที่ประจักษ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 12:24; กิจการ 17:11


Comments are closed