อังคาร ที่ 8 เมษายน 2014

รู้ความจริง และมีความสัมพันธ์กับความจริง
Knowing The Truth, And Having Relationship With Truth

“และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท” (ยอห์น 8:32)

    พระเยซูใช้คำว่า “ginosko” สำหรับ “ความรู้” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ทำให้เป็นที่ชัดเจนสำหรับเราว่าความรู้แห่งการสำแดงแห่งความจริงที่คุณมี คือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นอิสระ อย่างไรก็ตามการสำแดงโดยปราศจากการมีส่วนร่วมนั้นสามารถนำไปสู่ความผิดหวังได้ 1 ทิโมธี 4:3 พูดถึงเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่ “เชื่อและรู้จักความจริง…” และเราได้อ่านพบในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่า “ท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท…” ข้อพระคัมภีร์สองตอนนี้กำลังพูดเกี่ยวกับคนสองกลุ่มด้วยกัน

ยอห์น 8:32 พูดเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่รู้ความจริง และผลก็คือพวกเขาได้เป็นอิสระ แต่ใน 1 ทิโมธี 4:3 อาจารย์เปาโลกำลังกล่าวถึงคนเหล่านั้นที่มีความรู้เกินกว่าเพียงแค่รู้ถึงความจริงและเป็นอิสระ แต่ยังมีการเปิดเผยแห่งการสำแดงถึงความจริงที่ทำให้พวกเขาได้รู้ เขาได้ใช้คำในภาษากรีกว่า “Epiginosko” สำหรับคำว่า “รู้” ในข้อนั้น นี่คือความรู้ที่รวมผู้ที่รู้ไว้กับสิ่งที่เขารู้

คำของอาจารย์เปาโลแก่พี่น้องที่เมืองโคโลสีใน โคโลสี 1:6 ได้ให้ภาพที่ชัดเจนแก่เรา พระคำได้พูดถึงข่าวประเสริฐได้เกิดผลในพวกเขาตั้งแต่วันที่พวกเขาได้ยินพระคำนั้น และ “…รู้จักพระคุณของพระเจ้าตามความจริง” คำว่า “รู้จัก” อีกครั้งคือคำว่า “epiginosko” คือความรู้ที่รวมผู้ที่รู้เข้าไว้กับสิ่งที่เขารู้ คือความรู้ที่มีส่วนร่วม

ตรงนี้ที่บางคนพลาดไป และทำให้ผิดหวัง แม้แต่ในทุกสิ่งที่พวกเขาดูเหมือนว่ารู้ พวกเขาเป็นคริสเตียนมาเป็นระยะเวลานาน และสามารถบอกคุณเกี่ยวกับ “การฟื้นฟู” และ “การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณ” ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร อย่างไรก็ตาม ชีวิตของพวกเขาไม่ได้แสดงว่าเขารู้อะไรเลย คนเหล่านั้นจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับความจริง พวกเขาจำเป็นต้องมีการสำแดงพร้อมการมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งเดียวกับความจริง นั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ในพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นความจริง ยิ่งข้าพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นเท่าใด ข้าพระองค์ยิ่งต้องการรู้จักและรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ ความสัมพันธ์ที่จะรับประกันชัยชนะ ความสำเร็จ และความรุ่งเรืองในทุกวันของชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:1-5; กาลาเทีย 5:1


Comments are closed